fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK z dôvodu nespôsobilej HP v Župčanoch nariaďuje odohrať finálové stretnutie 3b Pohára ObFZ Žipov – Šar. Michaľany dňa 15.9.2023 o 15:30 hod. na ihrisku v Kapušanoch.

2.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-4.liga žiaci 4.kolo: Dubovica - Hrabkov - 15.9.2023 o 16:30 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 2.kolo: Jarovnice - M. Šariš - 13.9.2023 o 16:30 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 4.kolo: Jarovnice - V. Šebastová - 20.9.2023 o 17:00 hod., FK V. Šebastová poplatok 5€

-4.liga žiaci 4.kolo: Šar. Dravce - M. Šariš - 17.9.2023 o 12:00 hod., FK Š Dravce poplatok 5€

-5.liga žiaci 9.kolo: Krivany - Uz. Šalgov - 15.9.2023 o 11:00 hod., bez poplatku

-5.liga žiaci 4.kolo: Žehňa - Torysa - 22.9.2023 o 16:00 hod., FK Torysa poplatok 10€

-6.liga žiaci 5.kolo: Radatice - Chmeľov - 20.9.2023 o 17:00 hod., FK Radatice poplatok 10€

-5.liga dorast 5.kolo: Dubovica - Záhradné - 31.10.2023 o 16:00 hod., FK Záhradné poplatok 10€

-5.liga dorast 6.kolo: Záhradné - V. Šebastová - 21.09.2023 o 17:00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 5.kolo: Jakubovany - Gregorovce - 22.9.2023 o 17:00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 4.kolo: Demjata - Jakubovany - 15.9.2023 o 15:00 hod., zamieta

-6.liga dorast 3.kolo: Demjata - Gregorovce - 15.9.2023 o 10:00 hod., dohrávka

3.ŠTK berie na vedomie podnet FK Žehňa a žiada v čo najkratšej dobe oznámiť náhradnú HP pre stretnutia.

4.ŠTK upozorňuje všetky FK  na zabezpečenie  štadiónov podľa RS - vybavenosť futbalových štadiónov pre danú súťaž.   

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Ml žiakov U13:

-skupina A: FK Kojatice – 21.9.2023 o 16:00 hod. termín ŠTK neschválila - chyba súhlas všetkých zainteresovaných družstiev

-skupina B: FK Ražňany – 15.9.2023 o 15:30 hod., za účasti FK Hermanovce, Terňa na ihrisku v Ražňanoch.

-skupina G: FK M Šariš – 15.9.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Miklušovce, Radatice na ihrisku v M Šariši.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina C: FK Župčany – 18.9.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Ľubotice B a SAFI na 2 ihriskách v Župčanoch.

-skupina F: FK V. Šariš – 19.9.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Medzany, Svinia, Hermanovce na 2 ihriskách v Šariši.

-skupina H: FK Trnkov – 20.9.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Fintice, Trnkov, Pušovce na ihrisku v Kapušanoch.

-skupina H: FK Nemcovce – 23.9.2023 o 14:00 hod., za účasti FK Fintice, Trnkov, Pušovce na ihrisku v Nemcovciach.

-skupina I: FK Brezovica – ZRUŠENÉ., za účasti FK Kamenica, Dubovica, Torysa na 2 ihriskách v Brezovici.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Solivar – ZRUŠENÉ, za účasti FK Drienov, Petrovany, Varhaňovce na ihrisku v Solivare.

-skupina B: FK Fintice – 22.9.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Ľubotice, Safi, Tatran na 2 ihriskách vo Finticiach.

-skupina D: FK Žipov – 16.9.2023 o 9:30 hod., za účasti FK Hrabkov, Široké , Chminianska NV na ihrisku v Žipove.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U8:

-skupina B: FK Jak Voľa – 15.9.2023 o 9:30 hod., za účasti FK Župčany, FC Tatran, Chminianska NV na 2 ihriskách v Jak. Voli.

-skupina A: FK Ľubotice – 18.9.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Solivar, FC Tatran, Fintice na 2 ihriskách v Ľuboticiach.

9.ŠTK upozorňuje kluby na povinnosť podľa článok 39 SP Povinnosti klubu v súťaži, na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Návod ako pridať zaregistrované osoby na súpisku, je potrebné to urobiť pre každé družstvo a sezónu zvlášť. link: https://www.obfz-presov.sk/images/april23/N%C3%A1vod%20ako%20prida%C5%A5%20veduc%C3%A9ho%20dru%C5%BEstva,%20tr%C3%A9nera,%20lek%C3%A1ra%20.....pdf

10.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 21.9.2023 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 057: Denis Ratica (1341940) Šarišské Sokolovce, 7. liga 3b dospelí, od 11.09.2023 + 10 €

U 058: Šimon Švec (1369506) Brezovička, 5. liga dorast, od 10.09.2023 + 5 €

U 059: Šimon Šingľar (1392403) Ruská Nová Ves, 5. liga dorast, 4. kolo, 09.09.2023, Drienov – Ruská Nová Ves, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 10.09.2023 + 5 €

U 060: Dávid Pešta (1420862) Kojatice, 5. liga dorast, 4. kolo, 09.09.2023, Kojatice - Dubovica, vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche – udieranie súpera do hlavy nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 24 mesiacov, podľa čl. 49/2b a čl. 36/2b DP, od 10.09.2023 + 5 €

U 061: Slavomír Lukáč (1194780) Žehňa, 8. liga dospelí, 4. kolo, 27.08.2023, Žehňa – Pušovce, na základe Správy DZ,  podaní prostredníctvom ISSF a vlastných zistení, za hrubé nešportové prejavy voči súperovi – hrubé urážky po stretnutí, podľa čl. 47/1b DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 47/2b DP, od 28.08.2023. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložene v U 053. + 10 €

U 062: DK za porušenie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, bodu 5. Miesto stretnutia, písm. i), povinnosť zasielať zostrih gólových situácii zo stretnutia 7. liga 3b dospelí pre TV7, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP, klubu: FK Gregorovce, zo stretnutia Gregorovce – Hrabkov, 5. kolo (chýbajú góly súpera) + 10 €

U 063: FK Kendice. DK na základe podnetu ŠTK za nesplnenie povinnosti predpisu (nominácia hráčov do zápisu o stretnutí), podľa čl. 78 SP a čl. 64/1a DP v stretnutí 5 liga dorast, 3. kolo, 02.09.2023, Drienov – Kendice, DK ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 64/4 a čl. 11 DP + 5 €

U 064: FK RN Žehňa. DK na základe podnetu ŠTK ukladá finančnú pokutu 300,- € za odhlásenie družstva dorastu z rozbehnutej súťaže 5 liga dorast, Disciplinárna sankcia: podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a čl. 12/6 DP + 5 €

U 065: FK Kojatice (5. liga dorast). Berie na vedomie písomné stanovisko klubu a na základe Zápisu zo stretnutí v Zázname rozhodcu a podanie klubu, za porušenie povinností organizátora stretnutia – neexistujúcu US, neprijatie opatrení na zabránenie HNS správania priaznivcov - urážlivé pokrikovanie na delegovanú osobu a RT hostí, nezabezpečenie zákaz vstupu osôb nezúčastnených na hre do určených priestorov vyhradených pre družstvá v stretnutí 4. kolo, 09.09.2023, Kojatice – Dubovica, podľa čl. 57/1a,c DP. DK ukladá DS – finančnú pokutu 50,- €, podľa čl. 57/2, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá DS – odohratie jedného súťažného stretnutia na neutrálnej pôde, podľa čl. 27, od 14.09. 2023, s podmienečným odkladom do 30.06.2024, podľa čl. 40/1, 2 DP. + 5 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

  1. KR berie na vedomie podnet od R Andrejko
  2. KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 21.9.2023 o 16:15 R Andrejka
  3. KR berie na vedomie pochvalu od:
  • TJ Družstevník Tulčík na R Trojanoviča, AR Hajzuša, Lejka a DZ Kočiščina zo stretnutia FK Petrovany - FK Tulčík
  1. KR oznamuje rozhodcom ObFZ Prešov, že v ročníku 2023/2024 bude štartovať škola mladého rozhodcu. Vybraným rozhodcom boli zaslané prvotné informácie.
  2. KR oznamuje, že prvé stretnutie k škole mladého rozhodcu bude 28.9.2023 o 16:30 hod v budove ObFZ Prešov (Jarková 41).

 

 

Zmeny v obsadení R a DZ:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 7.kolo 17.9.2023 o 15:00 hod.
10:30 Hermanovce Gregorovce Porochnavý Babjak Klobušovský KOVALIČ
Žipov Hrabkov Mižák Stoják ONDÍK
Š. Michaľany Chmeľov Trojanovič Vančišin zruš. KOČIŠČIN
Uz. Šalgov Záborské Kožlej P. Marcinko zruš. VERBOVSKÝ
Dubovica Kojatice Šarišský Pavlinský Timko MIKULEC
V. Šebastová Terňa Andrejko Lejko zruš. STRAKA
Š. Sokolovce Peč. N. Ves Babjak Klobušovský KRAJČÍK
8.liga – 7.kolo 17.9.2023 o 15:00 hod.
16.9. 15:00 UTSB Ostrovany Jak. Voľa Varga Majiroš Cisko M. ml KAČMÁR
10:30 Ražňany Radatice Uličný L. Pavlinský Vysocký VERBOVSKÝ
Kapušany Bud. Žehňa Kvašňák Pillár KOVALIĆ
Víťaz Drienov Gállová Kočiščin
Jakubovany Jarovnice Prusak Kožlej M.
Pušovce M. Šariš Uličný M. zruš. KAČMÁR
Janov Solivar Porochnavý
9. liga – 5.kolo 17.9.2023 o 15:00 hod.
10:30 Tulčík Miklušovce Uličný M. Kožlej P. Kožlej M.
Fričovce Ruská N. Ves Hudák
Krivany Poloma Vysocký
Róm. Žehňa Petrovany Uličný L.
Sedlice Medzany Verčimák S.
Kr. Lúka Haniska Varga
5.liga dorast – 5.kolo 16.9.2023 o 15:00 hod.
15.9. 12:00 V. Šebastová Kojatice Gladiš Klobušovský Kočiščin
Ruská N. Ves Kendice Porochnavý
Medzany Drienov Trojanovič zruš.
31.10. 16:00 Dubovica Záhradné Šarišský
Brezovička voľno x x x x
Janov voľno x x x x
6.liga dorast – 4.kolo 16.9.2023 o 15:00 hod.
Demjata Jakubovany Verčimák L.
voľno Gregorovce x x x x
4.liga žiaci – 4.kolo 16.9.2023 o 15:00 hod.
12:30 Ostrovany Kamenica Majiroš Varga Cisko M. ml v Š.Michaľanoch
17.9. o 12:00 Š. Dravce M. Šariš Vančišin Trojanovič
17.9. 10:30 Dulova Ves Lemešany Semančík P.
20.9. 17:00 Jarovnice V. Šebastová Varga
15.9. 16:30 Dubovica Hrabkov Pavlinský Varga
5.liga žiaci – 4.kolo 16.9.2023 o 15:00 hod.
22.9. 16:00 Bud. Žehňa Torysa Kožlej P. Danko
17.9. 10:30 Župčany Solivar Kišš
17.9. 12:00 Uz. Šalgov Poloma Marcinko Kočiščin zruš.
voľno Krivany x x x x
Demjata voľno x x x x
6.liga žiaci – 5.kolo 16.9.2023 o 15:00 hod.
Tulčík Sedlice Kvašňák
Víťaz Gregorovce Gladiš
20.9. 17:00 Radatice Chmeľov Hudák
Uzovce Petrovany Cisko M.
Š. Sokolovce Záborské Trojanovič
Š. Michaľany Žipov Verčimák S.
DOHRÁVKA 8. liga dospelí 3. kolo
15.9. 11:00 Ražňany Malý Šariš Cisko M. ml Hajzuš Vysocký VERBOVSKÝ
DOHRÁVKA 9. liga dospelí 3. kolo
15.9. 12:00 Sedlice Kr. Lúka Uličný M. Semančík P. Danko STRAKA
DOHRÁVKA 6. liga dorast 3. kolo
15.9. 10:00 Demjata Gregorovce Verčimák L
PREDOHRÁVKA 5. liga žiaci 9. kolo
15.9. 11:00 Krivany Uz. Šalgov Timko zruš.
PRÍPRAVKY U13 skupina B
15.9. 13:15 Ražňany ihrisko v Ražňanoch Vysocký
PRÍPRAVKY U13 skupina E
14.9. 17:00 Chmeľov ihrisko v Chmeľove Kožlej P.
PRÍPRAVKY U13 skupina G
15.9. 17:30 M.Šariš ihrisko v M.Šariši Verčimák S.
PRÍPRAVKY U13 skupina H
15.9. 10:00 Š. Michaľany ihrisko v Š. Michaľanoch Verčimák S.
PRÍPRAVKY U13 skupina A
21.9. 16:00 Kojatice ihrisko v Kojaticiach Kožlej P. Kožlej M.
PRÍPRAVKY U11 skupina C
18.9. 17:00 Župčany ihrisko v Župčanoch Klovanič Koscelník
PRÍPRAVKY U11 skupina A
15.9. 10:00 Drienov ihrisko v Drienove Gladiš
PRÍPRAVKY U11 skupina H
20.9. 16:30 Trnkov ihrisko v Kapušanoch Verčimák L.
PRÍPRAVKY U11 skupina I
14.9. 17:00 Brezovica ihrisko v Brezovici Hajzuš Vančišin zrušený zápas
PRÍPRAVKY U11 skupina F
19.9. 17:00 Veľký Šariš ihrisko vo Veľkom Šariši Varga Trojanovič
PRÍPRAVKY U9 skupina A
14.9. 16:30 Solivar ihrisko na Tajchu Babjak zrušený zápas
PRÍPRAVKY U9 skupina F
15.9. 10:00 Rožkovany ihrisko v Rožkovanoch Vančišin
PRÍPRAVKY U9 skupina D
16.9. 09:30 Žipov ihrisko v Žipove Hudák
PRÍPRAVKY U8 skupina B
15.9. 9:30 Jak.Voľa ihrisko v Jak.Voli Varga Pavlinský
PRÍPRAVKY U8 skupina A
18.9. 17:00 Ľubotice ihrisko v Ľuboticiach Tomeček Babjak
Poplatky za neskoré ospravedlnenia po zverejnení delegácie: Kišš 10€.