fbpx


Meniny dnes: zajtra:

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 6.4.2023

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k vyhodnoteniu zimného pohára a halových turnajov ObFZ.

- VV zobral na vedomie správy P ŠTK, P DK a podpredsedu KR k súťažiam ObFZ.

- VV na základe informácie podpredsedu KR k činnosti našich zástupcov v KR VsFZ žiada sekretára spojiť sa s pánom J. Križalkovičom členom VV VsFZ a požiadať ho o spoluprácu ohľadom tejto témy.

-VV zobral na vedomie informáciu P TMKaKM k pripravovanému semináru trénerskej licencie C.

- VV doporučuje ŠTK zrušiť všetky stretnutia hrané v dňoch 7. – 9.4.2023 z dôvodu nepriaznivého počasia a nespôsobilých HP. Náhradný termín pre stretnutia dospelých bude 28.4.2023 o 17:00 hod. Náhradný termín pre stretnutia mládeže (pokiaľ sa už FK nedohodli na inom termíne) bude 1.5.2023 o 15:00 hod.

V prípade, že sa oba FK zo stretnutí hraných dňa 7.- 9.4.23 dohodnú, že aj napriek tomu chcú stretnutie odohrať (či už na pôvodnej HP resp. na UT) ŠTK to schváli. Podmienkou ale je, aby sa oba FK cez ISSF – podanie na komisiu ŠTK kladne vyjadrili a telefonicky to aj oznámili sekretárovi ObFZ. Stretnutia hrané dňa 8.4.23 nahlásiť dohodu do 7.4.23 do 14:00 hod. a stretnutia hrané dňa 9.4.23 nahlásiť dohodu do 8.4.23 do 14:00 hod.

- VV zobral na vedomie správu ohľadom finančného stavu k 31.12.2022 predloženú P EMK.

- VV zobral na vedomie informáciu P zväzu p. Ballarina ohľadom Konferencie SFZ, kde členovia odsúhlasili zvýšenie členského pre hráčov.

- VV zobral na vedomie materiál od sekretára zväzu ohľadom jubilantov v roku 2023.

- VV zobral na vedomie informáciu P ObFZ ohľadom žiadosti p. V.Vargu na navýšenie poplatku za prenájom priestorov, ktoré využíva ObFZ.

- VV nesúhlasí s návrhom p.V.Vargu o navýšení poplatku zo 430 € na 540 € za prenájom priestorov ObFZ.

- VV ObFZ schvaľuje navýšenie mesačných poplatkov za prenájom nebytových priestorov zo sumy 430 € / mesačne na sumu maximálne 480 € / mesačne čo predstavuje cca 11,6 % navýšenie so spätnou platnosťou od 1.1.2023.

            VV ObFZ Prešov zároveň od 1.5.2023 nebude využívať zasadačku. Z tohto dôvodu žiada, aby od 1.5.2023 celkové mesačné poplatky, ktoré by mali byť vo výške 480 € za prenájom priestorov (čo zahŕňa 2 kancelárie, zasadačka a sklad) ponížili o alikvótnu čiastku bez zasadačky na sumu po dohode oboch strán. Zároveň VV pozýva na svoje najbližšie zasadnutie pána Vargu.

- VV schválil zmenu vyplácania odmien R a DZ v súťažiach ObFZ od jarnej časti 2022/23 s tým, že uvedené osoby sa budú oficiálne prihlasovať do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

- VV schválil dohodu s pani Krajňákovou, ktorá bude od 1.4.2023 nahadzovať R a DZ do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní a záoveň bude nahadzovať odmeny do účtovníckeho programu.

- VV schválil termín finálového zápasu Pohára ObFZ na deň 15.9.2023.

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 17.2.2023

- VV zobral na vedomie správu sekretára a P DK k priebehu zimného pohára a halovým turnajom ObFZ. VV rozhodol, že systém a podmienky zimného pohára ostávajú aj pre budúci ročník.

zobral na vedomie správy P ŠTK, P KR a P DK k súťažiam ObFZ.

- VV po konzultácií s vedením ŠK Lipany schválil účasť výberu dorastencov ObFZ na medzinárodnom turnaji A.Repeľa v Lipanoch za účasti aj výberu OZPN Krosno, ktorý sa uskutoční dňa 24.6.2023. Po žiadosti OZPN Krosno sa uskutoční aj stretnutie U11 Lipany – U11 OZPN Krosno.

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 18.1.2023

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k prípravám zimného pohára a halovým turnajom ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P EMK p.Tabiša a sekretára k uskutočnenej 11-tke roka ObFZ, ktorá sa uskutočnila dňa 10.12.2022.

- VV schválil uskutočnenie 11-tky roka ObFZ dňa 9.12.2023 v reštaurácii Mladosť.

-VV ukladá sekretárovi ObFZ a P ŠTK dojednať s FK Roma Jarovnice náhradný štadión na odohratie majstrovských stretnutí dospelých a žiakov pre jarnú časť 22/23.

- VV zobral na vedomie správu P KR k prípravám seminára R a DZ ObFZ, ktorý sa uskutoční dňa 25.-26.3.2023 v Lipovciach.

- VV zobral na vedomie správu P TMKaKM k prípravám účasti nášho družstva na halovom turnaji v Krosne konaného dňa 28.1.2023.

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 22.11.2022

- VV zobral na vedomie správy P ŠTK, P KR a P DK k súťažiam ObFZ.

- VV schválil nových R ObFZ a to: Samuel Petruš a Janka Jusková.

- VV zobral na vedomie informáciu P KR o organizovaní halového turnaja R a DZ ObFZ, ktorý sa uskutoční dňa 3.12.2022 v Prešove a turnaji R a DZ VsFZ, ktorý sa uskutoční dňa 10.12.2022 v Starej Ľubovni.

- VV zobral na vedomie podnet od FK Hrabkov k nahadzovaniu videozáznamov na futbalnet.

- VV schválil možnosť nahadzovania videozáznamov zo stretnutí dospelých na úložisko futbalnetu cez svojich videotechnikov avšak na dobrovoľnej báze.

- VV zobral na vedomie podnet od trénera mládeže P.Mikolaja ohľadom mládežníckych súťaží.

- VV návrh pána P.Mikolaja posúva na prerokovanie TMK, ktorá do 28.2.23 dá k tomu stanovisko.

- VV zobral na vedomie informáciu P ŠTK a sekretára k prípravám halových turnajov a zimného pohára ObFZ.

- VV schválil podmienky pre zimný pohár ObFZ a to následovne: FK uhradia 75% nákladov za prenájom UT a ObFZ uhradí zvyšných 25 % nákladov + odmeny rozhodcov. Zároveň schválil štartovné vo výške 40 € za družstvo na halové turnaje mládeže ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P EMK p.Tabiša a sekretára k prípravám 11-tky roka ObFZ, ktorá sa uskutoční dňa 10.12.2022.

- VV zobral na vedomie žiadosť od člena MeK p. Miroľu ohľadom vyhlasovania najlepších hráčov aj v súťažiach dospelých VIII.liga, IX.A a IX.B liga a následne aj udelenia cien pre týchto troch hráčov (novinárska internetová 11-tka).

- VV schválil žiadosť pána Miroľu, pričom za vyhodnotenie hráčov bude zodpovedať on a ceny budú zakúpené z prostriedkov ObFZ.

- VV zobral na vedomie informáciu k príprave riadnej konferencie, ktorá sa uskutoční dňa 1.12.2022.

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 18.10.2022

- VV zobral na vedomie správy P DK, podpredsedu KR a sekretára za ŠTK k súťažiam ObFZ.

- VV ukladá P ŠTK zrušiť náhradné termíny 2 stretnutí z 20.11.2022 na nový termín 1.11.2022.

- VV schválil nových R ObFZ a to: Matúš Karaffa, Martin Vysocký, Oliver Kuruc a Matúš Fusek.

- VV zobral na vedomie informáciu podpredsedu KR o organizovaní halového turnaja R a DZ ObFZ, ktorý sa uskutoční dňa 3.12.2022 v Prešove a turnaji R a DZ VsFZ, ktorý sa uskutoční dňa 10.12.2022 v Starej Ľubovni.

-VV zobral na vedomie správu P EMK p.Tabiša a sekretára k prípravám 11-tky roka ObFZ, ktorá sa uskutoční dňa 10.12.2022.

- VV zobral na vedomie informáciu k rozpočtu ObFZ predloženú P EMK p.Tabišom.

- VV zobral na vedomie správu P MeK p. Fenčáka k webovej stánke ObFZ.

- VV zobral na vedomie informáciu sekretára ObFZ k odmeňovaniu R a DZ od jarnej časti súť. ročníka 2022/23.

- VV schválil termín riadnej konferencie ObFZ na 1.12.2022 o 16:00 hod. v reštaurácii Mladosť po ktorej sa o 17.15 hod. uskutoční záverečné posedenie odborných komisií spojené s večerou.

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 15.9.2022

- VV zobral na vedomie správy P ŠTK, P DK a P KR k súťažiam ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu sekretára k súčasnému systému odmeňovania R a DZ ObFZ. Na základe preplácania odmien pre súťaže U13 – U19 od SFZ bude ObFZ nútené zmeniť od jarnej časti súťažného ročníka systém preplácania. K novému sytému preplácania sa VV vráti začiatkom roka 2023.

-VV zobral na vedomie informáciu sekretára k prípravám finále 3b Pohára ObFZ, ktoré sa uskutoční dňa 15.9.2022 o 15:30 hod. v Kamenici.

-VV zobral na vedomie informáciu P ObFZ a sekretára k žiadosti p. V.Vargu ohľadom navýšenia nájomného za prenajaté priestory ObFZ. VV schválil dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov (navýšenie prenájmu) predloženú p. Vladimírom Vargom.

- VV berie na vedomie informáciu P MeK ohľadom návrhov na výrobu reklamných predmetov a dotlače knihy 50 rokov futbalu ObFZ. VV schválil zakúpenie reklamných prezentov (ručníky s logom, perá, kľúčenky, ….) a dotlač knihy 50 rokov futbalu ObFZ s doplnením nových ročníkov.

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 9.8.2022

- VV zobral na vedomie správy P DK, P KR, P TMKaKM a správu P ŠTK prednesenú sekretárom.

- VV ukladá sekretárovi spojiť sa s pánom Švihoríkom (koordinátor pre vzdelávanie trénerov na SFZ) a zistiť ako je to zo vzdelávacími seminármi organizovanými CFT Prešov.

-VV schválil nominačné listiny R a DZ ObFZ na súť. ročník 2022/23 prednesené P KR.

-VV zobral na vedomie informáciu sekretára k prípravám finále 3b Pohára ObFZ. Finálové stretnutie majú záujem zorganizovať: Hermanovce, Ličartovce, Brezovička a  Kamenica.

- VV schválil miesto konania finálového stretnutia 3b Pohára ObFZ, ktoré sa uskutoční na ihrisku v Kamenici dňa 15.9.2022 o 15:30 hod.

- VV zobral na vedomie informáciu P EMK a sekretára k prípravám 11-tky roka ObFZ, ktorá sa uskutoční dňa 10.12.2022 v reštaurácii Mladosť.

- VV berie na vedomie rozhodnutie Konferencie ObFZ ohľadom zrušenia uznesenia VV na barážové stretnutia v súťažiach dospelých po skončení súť. ročníka 22/23.

- VV ukladá P MeK a sekretárovi pripraviť na ďalšie zasadnutie návrhy na výrobu reklamných predmetov a dotlač knihy 50 rokov futbalu ObFZ.

- VV schválil návrh P MeK ohľadom doplnenia nových fotografií klubov na nástenky ObFZ v počte 20 ks.

- VV schválil udelenie ZM pre Štefana Matheho z ŠK Odeva Lipany k 70-tke.

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 6.7.2022

- VV zobral na vedomie správy P DK, P TMK a KM a P KR k prípravám nového súťažného ročníka.

- VV zobral na vedomie správu sekretára k barážovým stretnutiam po skončení súť. ročníka 22/23.

zobral na vedomie správy P DK, P ŠTK a P KR k súťažiam ObFZ.

- VV schválil zmeny v rozpise ObFZ predložené P DK. Zároveň VV schvaľuje rozpis súťaží pre súťažný ročník 2022/23.

- VV zobral na vedomie správu sekretára ObFZ k prípravám aktívu ŠTK a k zasadnutiu riadnej konferencie ObFZ..

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 27.6.2022

- VV zobral na vedomie správy P DK, P ŠTK a P KR k súťažiam ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P TMK a KM k výberom žiakov ObFZ v Raslaviciach.

- VV zobral na vedomie správu P KR k postupujúcim R a DZ do súťaží VsFZ.

- VV schválil postupujúcich R: Ducko, Riják a DZ: Havrila do súťaží VsFZ.

- VV schválil barážové stretnutia družstiev v súťažiach dospelých medzi 9.ligou a 8.ligou a taktiež 8.ligou a 7.ligou po skončení súťažného ročníka 2022/23. Zároveň ukladá P ŠTK a sekretárovi pripraviť na najbližšie zasadnutie VV podmienky barážových stretnutí.

zobral VV zobral na vedomie správy P DK, P ŠTK, P TMKaKM a podpredsedu KR k súťažiam ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P TMK a KM k dorasteneckému výberu, ktorý sa zúčastnil turnaja A.Repeľa v Lipanoch.

- VV zobral na vedomie správu sekretára ObFZ k prípravám medzinárodného stretnutia ObFZ – Krosno, ktoré sa uskutoční dňa 3.7.2022 v Župčanoch. VV ukladá sekretárovi zabezpečiť občerstvenie, švédske stoly a následne aj večeru pre zúčastnené osoby (cca 70 ľudí: hráči, VV, P komisií, pozvaní hostia, hostia z Krosna).

- VV zobral na vedomie správu sekretára k prípravám aktívu ŠTK a riadnemu zasadnutiu konferencie ObFZ, ktoré sa uskutoční dňa 6.7.2022 v zasadačke VÚC o 16:30 hod.

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 20.5.2022

- VV zobral VV zobral na vedomie správy P DK, P ŠTK, P TMKaKM a podpredsedu KR k súťažiam ObFZ.

- VV ukladá sekretárovi pripraviť odpoveď P VsFZ k návrhom na postup a žiada P KR VsFZ o písomné vyjadrenie aké sú kritériá poradia postupov R a AR do súťaží SFZ.

- VV schválil predložený materiál k podmienkam v jednotlivých stupňoch súťaží.

- VV schválil termín 3.7.2022 v Župčanoch na medzinárodné dorastenecké stretnutie ObFZ PO – Krosno pri príležitosti 20. výročia podpísania dohody o spolupráci.

-VV schválil navýšenie odmien pre novinára J.Miroľu a fotografa V.Zamborského za články resp. fotografie uverejnené na webových stránkach ObFZ.

- VV schválil udelenie medailí jubilantom a to: Štefan Jacko (Lipany) k 50-tke, Andrej Kupčík (Brezovička) k 60-tke, Rudolf Knut (Š.Dravce) k 80-tke.

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 22.4.2022

- VV zobral na vedomie 3 návrhy ohľadom nových odmien pre R a DZ pre súťažný ročník 22/23 predložený P KR, členom VV p. Hudákom a sekretárom ObFZ.

- VV schválil materiál nových odmien pre R a DZ, ktorý predložil sekretár ObFZ.

- VV schválil prepracovaný materiál rozpočtu TMK na rok 2022.

- VV zobral na vedomie správu P ObFZ a sekretára k prípravám riadnej konferencie ObFZ.

-VV VV zobral na vedomie informáciu P ObFZ ku konečnému zoznamu príjmateľov Eurá z EURA.

-VV zobral na vedomie správu P EMK k čerpaniu rozpočtu za rok 2021 a o priebežnom čerpaní rozpočtu k 31.3.2022.

- VV schválil udelenie medailí jubilantom a to: Andrej Kakaščík (Záborské) k 60-tke, Gabriel Kvočka (Tulčík) k 50-tke, Ondrej Pigula (Jak.Voľa) k 50-tke, Vincent Onderčo (Dubovica) k 50-tke, Mariánovi Huňadymu (Lipany) k 70-tke, Jurajovi Imrichovi (Haniska) k 70-tke.

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 21.3.2022

- VV ukladá P KR predložiť na najbližšie zasadnutie VV predbežný návrh odmien R a DZ pre súť. ročník 2022/23.

- VV ukladá P TMK predložiť na najbližšie zasadnutie prepracovaný materiál odmien pre TMK.

-VV schválil návrh P TMKaKM a zloženie odbornej komisie bude následovné: P: Jozef Krešák, podpredseda: Miroslav Dedina, členovia: Ján Straka, Tomáš Tall, Dominik Ličák, Patrik Masrna, Pavol Ištvan.

-VV schválil žiadosť J.Miroľu na zakúpenie 4 sošiek a 4 diplomov pre 4 ocenených hráčov z novinárskej internetovej 11-tky roka 2021.

- VV schválil predložený materiál od sekretára ObFZ ohľadom ocenenia jubilantov za rok 2022.

- VV schválil nový termín zasadnutia riadnej konferencie na 25.4.2022 o 16:45 hod..

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 11.2.2022

- VV zobral na vedomie správy P DK, podpredsedu KR, sekretára za ŠTK a P TMKaKM k prípravám súťaží ObFZ.

- VV ukladá P ŠTK zistiť skutočný stav – HP, vybavenie, internet, ...... na štadiónoch s častými problémami ako Jarovnice, Žehňa, ......... Termín do najbližšieho zasadnutia VV.

-VV ukladá sekretárovi zistiť aký je skutočný zmluvný vzťah CFT k VsFZ a SFZ z dôvodu ich aktivít.

- VV schválil za podpredsedu ObFZ P.Šuhaja.

-VV schválil na návrh predsedov odborných komisií ObFZ postupným hlasovaním zloženie jednotlivých odborných komisií a to následovne:

ŠTK: P: Lacko Ján, členovia: Mikloško Michael, Tomeček Michael, Švaby Stanislav, Svat Lukáš, Štofanko Dávid, Okruhľanský Tomáš.

DK: P: Bakoň Marek, členovia: Filipák Martin, Štec Igor, Šipka Štefan, Daňko Ján, Pták Jozef, Genčur Stanislav.

KR: P: Čiernik Michal, členovia: Barna Peter, Knut Miroslav, Mihalik Peter, Korinko Martin, Sučka Jaroslav, Havira Denis, Cisko Marek.

OdK: P: Krenický Jozef, členovia: Tomčík Peter, Leščinský Michal.

ReK: P: Onofrej Ján ml., členovia: Magač Vladimír, Tall Štefan.

EMK: P: Tabiš Adrián, členovia: Leško Pavol, Cuprák Jozef.

MeK: P: Fenčák Ján, členovia: Kreheľ Radoslav, Miroľa Ján, Zamborský Viktor, Mikloško Michael, Seman Marek.

TMKaKM: P Jozef Krešák, členovia: mená členov preloží predseda na najbližšom zasadnutí VV.

-VV zobral na vedomie informáciu člena VV J.Pribulu ohľadom zmien v stanovách ObFZ. Stanovy je potrebné zverejniť na stránke ObFZ a môžu sa pripomienkovať do najbližšieho VV. Následne prejdu schvaľovacím procesom na konferencii ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P ObFZ k materiálu „Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu EURÁ z EURA - projekt dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry“, pričom konštatoval, že počet žiadostí za ObFZ je veľký - 33 čo určite bude prevyšovať prípadnú pridelenú dotáciu.

- VV schválil zoznam FK, ktorým ObFZ doporučuje schváliť dotáciu z projektu Eurá z EURA a to následovne:

  • obec Žipov                12.000,- €       obec Ďačov                    10.000,- €
  • TJ Sokol Brezovička  15.000,- €       FK Dubovica                   10.000,- €
  • FC Tatran Prešov       50.000,- €      ŠK Slovan Solivar            10.000,- €
  • Obec Trnkov              10.000,- €      obec Chmeľov                 10.000,- €
  • TJ Petrovany              10.000,- €      mesto Lipany                 10.000,- €
  • OŠK Kapušany          10.000,- €      obec Drienov                  10.000,- €
  • obec Jakubova Voľa    15.000,- €      TJ Družstevník Župčany  10.000,- €
  • obec Šarišské Dravce 10.000,- €      obec Ruská N.Ves          10.000,- €
  • obec Janov                 10.000,- €      mesto Sabinov               10.000,- €

                                                               SPOLU                         232.000,- €

- VV ukladá sekretárovi zverejniť na webovej stránke informáciu o možnosti nahlasovania jubilantov z radov dlhoročných funkcionárov FK.

- VV schválil udelenie BM pre Štefana Šipku z FK Dubovica pri príležitosti 50 rokov.

- VV schválil termín zasadnutia riadnej konferencie na 29.4.2022 o 17:00 hod..

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 10.12.2021

- VV zobral na vedomie správy P ObFZ a p.Šuhaja k uskutočnenej volebnej konferencii ObFZ a obaja skonštatovali, že konferencia prebehla bez problémov.

- VV zobral na vedomie informáciu predsedu ObFZ k nomináciam na posty predsedov odborných komisií ObFZ a nominácie na posty v odborných komisiách VsFZ.

-VV schválil postupným hlasovaním navrhnutých predsedov odborných komisií a to: P ŠTK – Ján Lacko, P KR – Michal Čiernik, P TMKaKM – Jozef Krešák, P EMK – Adrián Tabiš, P MeK – Ján Fenčák.

- VV zobral na vedomie informáciu predsedu ObFZ k prípravám na volebnú konferenciu VsFZ, ktorá sa uskutoční online dňa 11.12.2021.

-VV schválil zloženie komisie, ktorá navrhne zmeny do rozpisu ObFZ na súť. ročník 22/23. Zloženie komisie: P ŠTK, P DK, P KR, P TMKaKM, Ján Onofrej st., sekretár a J.Pribula.

-VV schválil termín riadnej konferencie na 15.11.2021, ktorá sa uskutoční v reštaurácii Mladosť. Zároveň sa po zasadnutí uskutočnia aj záverečné posedenia odborných komisií ŠTK, DK a KR.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 29.10.2021

- VV ObFZ Prešov zobral na vedomie správy P DK, EMK, MeK a sekretára za ŠTK a KR.

- VV zobral na vedomie informáciu sekretára k prípravam volebnej konferencie.

- VV ukladá sekretárovi zabezpečiť na obvodnom úrade väčšiu sálu (600 miest) na volebnú konferenciu z dôvodu pandemických opatrení.

- VV ukladá sekretárovi zabezpečiť, aby volebná komisia zasadla do 3.11.2021 a podľa stanov ObFZ vyhlásila termín volebnej konferencie na 4.12.2021.

- VV upravil uznesenie č.32 a to následovne: Nová výpočtová technika sa pre odborné komisie (DK a MeK) a sekretára zakúpi podľa ich požiadaviek.

- VV schválil termín riadnej konferencie na 15.11.2021, ktorá sa uskutoční v reštaurácii Mladosť. Zároveň sa po zasadnutí uskutočnia aj záverečné posedenia odborných komisií ŠTK, DK a KR.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 8.10.2021

- VV ObFZ Prešov zobral na vedomie správu P ŠTK k uskutočnenému finálovému stretnutiu Pohára ObFZ, pričom konštatoval, že sa opätovne uskutočnilo na požadovanej úrovni bez nedostatkov.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, P DK, P KR a P TMK k súťažiam ObFZ.

- VV schválil predložený materiál P ŠTK k minimálnym podmienkam pre FK v súťažiach dospelých pre súťažný ročník 22/23. Tento návrh pôjde na schválenie na riadnu konferenciu.

- VV zobral na vedomie informáciu P KR k novým R pôsobiacich v súťažiach ObFZ.

- VV schválil nových R na nominančé listiny ObFZ: Murín Marko, Cisko Martin, Semančík Matej, Verčimák Samuel, Ján Hudák.

- VV zobral na vedomie informáciu sekretára k prípravám volebnej konferencie ObFZ, ktorá sa uskutoční dňa 4.12.2021.

- VV zobral na vedomie informáciu P EMK k 11-tke roka ObFZ.

- VV schválil zrušenie 11-tky roka ObFZ v termíne 27.11.2021 z dôvodu epidemiologických opatrní na COVID 19. Náhradný termín je predbežne schválený na 5.3.2022.

- VV zobral na vedomie informáciu P OdK k súdnemu sporu ObFZ – Laskovský a k stanovám ObFZ.

- VV zobral na vedomie informáciu P KR k halovému turnaju R a DZ VsFZ.

- VV schválil štartovné na halový turnaj R a DZ VsFZ vo výške 150 €, ktorý sa uskutoční dňa 4.12.2021 v Starej Ľubovni.

- VV schválil zakúpenie počítača pre MeK podľa požiadaviek P MeK.                T: do 28.2.2022

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 13.9.2021

- VV ObFZ Prešov zobral na vedomie správu P ŠTK, P DK a P KR k súťažiam ObFZ.

- VV vyslovil požiadavku na P KR, aby z dôvodu nízkeho počtu R do začiatku jarnej časti vyškolil aspoň 10 nových R.

- VV požiadal P ŠTK, aby na stránke ObFZ zverejnil COVID automat pre súťaže ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k prípravám 3b Pohára ObFZ, ktoré sa uskutoční dňa 15.9.2021 v Dulovej Vsi.

- VV schválil predbežné termíny akcií ObFZ:

8.10.2021 – VV ObFZ

18.11.2021 – záverečné posedenie odborných komisií

19.11.2021 – zasadnutie konferencie ObFZ

27.11.2021 – 11-tka roka ObFZ

4.12.2021 – volebná konferencia ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 2.8.2021

- VV ObFZ Prešov zobral na vedomie správu P ŠTK k 3b Poháru ObFZ. Záujemcovia na organizovanie finále sú: D.Ves, Ličartovce, Župčany.

- VV schválil štadión TJ Dulova Ves ako miesto finálového stretnutia, ktoré sa uskutoční dňa 15.9.2021. Podmienky: moderátor, zdravotná služba, tribúna, …….

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, P DK, P TMK a P MeK k prípravám súťaží ObFZ.

- VV ukladá P KR oznámiť všetkým R a DZ, aby na stretnutiach ObFZ osobne skontrolovali prítomnosť trénera na zápase cez OP.

- VV ukladá sekretárovi a P ŠTK pripraviť zmeny do Rozpisu súťaží 22/23 ako napr.: zvýšenie pokút za odhlásenie družstiev, v spoločných družstvách minimálne 25% hráčov z niektorého z družstiev, minimálne podmienky (mládež) pre prihlásenie mužstiev dospelých ……

- VV schválil udelenie SM pre Cyrila Hogera z FK Fintice pri príležitosti 80 rokov.

- VV schválil účasť výberu žiakov ObFZ na turnaji v Raslaviciach konaného dňa 7.8.2021.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 28.6.2021

- VV ObFZ Prešov zobral na vedomie správu P ŠTK k ukončeným súťažiam ObFZ.

- VV schválil postupujúcich R (Tomeček E., Pták J. a Belišová L.) a DZ (Bakoň M.) do súťaží VsFZ.

- VV schválil termín rozšíreného Aktívu ŠTK, ktorý sa uskutoční dňa 6.7.2021 v zasadačke PSK.

- VV ukladá P KR oznámiť všetkým R a DZ, aby na stretnutiach ObFZ osobne skontrolovali prítomnosť trénera na zápase cez OP.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK k Poháru ObFZ. Miesto konania finálového stretnutia sa určí na najbližšom zasadnutí VV.

- VV zobral na vedomie správu sekretára k príprave riadnej konferencie ObFZ, ktorá sa uskutoční po zasadnutí VV. Ďalšia riadna konferencia je predbežne naplánovaná na 26.11.2021.

- VV schválil udelenie medailí pre: Jozef Krešák – 60tka, Ján Lacko – 60tka, Adrián Tabiš – 50tka, Jozef Smolko – 60tka, Martin Pavlinský – 50tka.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 13.5.2021

- VV ObFZ Prešov zobral na vedomie predložený materiál od ŠTK ohľadom návrhu termínov dohratia súťaží ObFZ. V prípade ak by bol niekto z družstva pozitívny na covid (hráč, člen real. tímu) tak klub musí predložiť doklad o tom, že naozaj je pozitívny a ostatní hráči pôjdu 24 hod. pred zápasom na testovanie. V prípade ďalších pozitívnych sa stretnutie odohrá v náhradných termínoch 20.6. resp. 27.6.

- VV schválil udelenie pohárov pre víťazov jednotlivých kategórií. Nakoľko sa hralo len ½ súťaží tak medaile sa nebudú odovzdávať.

- VV schválil termínovú listinu 3b Pohára ObFZ - 16 účastníkov a to 1.kolo: 20.6., 2.kolo 27.6., 3.kolo 1.8. a finále 15.9.21.

- VV schválil predbežný termín riadnej konferencie na 28.6.2021 o 17:00 hod. a VV na 15:00 hod.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 26.4.2021

- VV ObFZ Prešov schválil predbežný návrh termínov dohrávok predložený ŠTK, pričom pri súťažiach dospelých sa pri 6. a 7. lige dohrá len jesenná časť (3 kolá) a pri 8. lige sa dohrá jeseň (1 kolo) + minimálne 2 kolá z jarnej časti ideálne do 13.6.2021. Pri súťažiach mládeže je snaha odohrať čo najviac zápasov a v prípade „hladkého“ priebehu by sa súťaže mohli hrať aj do 19.6.2021

- VV schválil rozpočtové provizórium na rok 2021, pričom na najbližšej konferencii bude predložený rozpočet na rok 2021 na schválenie.  

- VV schválil  predbežný termín 11-tky roka ObFZ na 27.11.2021 a volebnej konferencie ObFZ na 4.12.2021.

- VV ukladá P KR zistiť súčasný stav rozhodcov a delegátov v prípade pokračovania súťaží do najbližšieho zasadnutia VV.

- VV schválil pracovnú skupinu v zložení: P OdK, P DK, sekretár a člen VV p.Hudák ohľadom možnej zmeny čl. 34/1 Stanov ObFZ + prípadné iné návrhy na zmeny.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 26.2.2021

- VV ObFZ Prešov pozastavuje predbežne plánované termíny dohrávok a jarnú časť súťaží ObFZ naplánované od 7.3.2021 z dôvodu pretrvávajúcich epidemiologických opatrení schválených vládou SR. V prípade uvoľnenia opatrení vládou SR VV promtne zasadne a schváli nové termíny jarnej časti súťaží.

- VV schválil a odporučil finančné dotácie na doplnenie III.etapy v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry týmto obciam resp. FK: Kamenica, Župčany, Š.Michaľany, D.Ves, Demjata a Pušovce po 10.000,- € a Ruská N.Ves 5.000,- €. Spolu 65.000,- €.

- VV zobral na vedomie žiadosť TJ Družstevník Miklušovce, v ktorej žiadajú o finančnú podporu pre Erika Adama (hráč, tréner), ktorý mal krvácanie do mozgu a v rodine majú ťažkú zložitú finančnú situáciu.

- VV schválil finančný príspevok vo výške 100,- € pre Erika Adama – TJ Družstevník Miklušovce.

- VV zobral na vedomie žiadosť Martina Cana z firmy Sport. Video na odprezentovanie potencionálnej spolupráce.

-VV si cez video konferenciu pozrel návrh firmy Sport.Video, v ktorom pán Martin Cano predostrel možnosti natáčania zápasov cez mobilnú aplikáciu a zároveň poukázal na všetky výhody tejto aplikácie. Konečné rozhodnutie o spolupráci s touto firmou VV prerokuje na ďalšom zasadnutí VV.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 23.11.2020

- VV ObFZ Prešov ruší plánovanú akciu 11-tka roka ObFZ, ktorá sa mala konať dňa 12.12.2020 z dôvodu epidemiologických opatrení schválených vládou SR.

- VV ruší plánované halové turnaje a zimný pohár ObFZ, ktoré sa mali konať v mesiacoch január – marec 2021 z dôvodu epidemiologických opatrení schválených vládou SR.

- VV schválil termíny dohrávok v súťažiach dospelých a mládeže predložený sekretárom ObFZ pričom náhradné termíny budú v týždni v mediaci máj (stredy – dospelý a utorky – mládež). Zároveň VV schválil preplatenie 50% nákladov za prenájom HP – UT v Sabinove a v Lipanoch za dohrávky 10.kola v súťažiach dospelých (VI.liga - 4 zápasy, VII.liga – 1 zápas).  

- VV schválil odmenu pre trénera Miroslava Dedinu – člena TMKaKM, za účasť na akciach za účasti výberu dorastencov ObFZ.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 12.10.2020

- ObFZ Prešov zobral na vedomie správu P ObFZ a sekretára k uskutočnenému XXVII.ročníku 3b Pohára ObFZ a k finálovému stretnutiu, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.9.2020 v Brezovici.

- VV zobral na vedomie správu sekretára, P DK a člena KR k súťažiam ObFZ

- VV ukladá ŠTK a sekretárovi ObFZ zverejniť v ÚS následovný text:

-VV na základe opatrení ÚVZ pozastavuje všetky súťaže organizované ObFZ Prešov do odvolania. V prípade uvoľnenia pandemických opatrení súťaže budú pokračovať v najbližšom možnom termíne nasledujúcimi zápasmi jesennej časti. Z tohto dôvodu doporučujeme klubom udržiavať tréningový proces. Tréningy do počtu 6 hráčov v samostatnej skupine sú stále povolené. Podrobný výklad opatrení pre hromadné podujatia máte zverejnené na stránke SFZ resp. ObFZ: Usmernenie SFZ k opatreniu úradu verejného zdravotníctva SFZ.

- VV o trénerstvo, ktorý by sa v prípade záujmu uskutočnil pred jarnou časťou v Prešove.

-VV zobral na vedomie informáciu P EMK k prípravám na 11-tku roka ObFZ, pričom skonštatoval, že na najbližšom zasadnutí VV sa definitívne rozhodne či toto podujatie sa tohto roku vzhľadom na corona vírus uskutoční alebo sa zruší.

- VV zobral na vedomie žiadosť od pána Cana ohľadom možnosti natáčania zápasov ObFZ prostredníctvom mobilnej aplikácie Sport.video. VV menovaného pozýva na svoje najbližšie zasadnutie.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 3.8.2020

- VV ObFZ Prešov zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k prípravám finálového stretnutia 3b Pohára ObFZ, ktoré sa uskutoční dňa 15.9.2020 v Brezovici.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k uskutočnenému Aktívu ŠTK a ku Konferencii ObFZ, ktorá sa konala súbežne s Aktívom v zasadačke VUC.

- VV zobral na vedomie informáciu P ŠTK, DK, KR a sekretára k prípravám súť. ročníka 2020/21.

- VV zobral na vedomie informáciu P KR ohľadom postupov R a DZ v súťažiach ObFZ, VsFZ. a SFZ.

- VV zobral na vedomie informáciu P TMKaKM k uskutočnenému trénerskému semináru, ktorý sa uskutočnil v Ľuboticiach.

- VV zobral na vedomie informáciu p. Jozefa Krešáka – predsedu FK Lemešany ohľadom problémov s vlastníkmi pôdy na futbalovom štadióne v Lemešanoch.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 6.7.2020

- VV ObFZ Prešov zobral na vedomie správu sekretára a P ŠTK k 2.kolu Pohára ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu sekretára, P DK, P ŠTK, P TMKaKM a podpredsedu KR k prípravam súť. ročníka 20/21.

- VV schválil nový systém 8.ligy dospelých, keď sa rušia pôvodné 3 skupiny a vznikajú 2 skupiny A a B po 10 účastníkoch.

- VV zobral na vedomie informáciu sekretára k prípravám konferencie a aktívu ŠTK.

- VV schválil udelenie 4 SM pre bývalých členoch FK Záborské pri príležitosti ich životných jubileí.

- VV ukladá P EMK nájsť väčšie priestory na uskutočnenie akcie 11-tka roka ObFZ v roku 2021 pri príležitosti 20 ročníka.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 26.6.2020

- VV ObFZ Prešov zobral na vedomie správu sekretára a P DK k 1.kolu Pohára ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu sekretára, P DK a P KR k prípravam súť. ročníka 20/21.

- VV ukladá P ŠTK v spolupráci s P KR vypracovať tlačivo vybavenia štadiónov FK. Delegovaný DZ resp. R tlačivo vypíšu v prvých 3.kolách a doručia na zväz.

- VV schválil turnajový systém pre kategóriu MD v prípade, že sa prihlásia 3 – 4 družstvá.

- VV zobral na vedomie informáciu sekretára k prípravám konferencie a aktívu ŠTK.

- VV ukladá P EMK nájsť väčšie priestory na uskutočnenie akcie 11-tka roka ObFZ v roku 2021 pri príležitosti 20 ročníka.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 19.6.2020

- VV zobral na vedomie správy P ŠTK, P DK, P KR a P TMK k súčasnému stavu súťaží.

- VV ukladá P ŠTK, sekretárovi a P OdK predložiť na najbližšie zasadnutie VV výklad k možnému postupu mužstiev zo 6.ligy (Ľubotice resp. Uz.Šalgov) v prípade uvoľnenia miesta v 5.lige.

- VV zobral na vedomie informáciu od P TMKaKM k prípravám organizácie seminára trénerov, ktorý sa má uskutočniť po 20.7.2020 v Ľuboticiach a zároveň zobral na vedomie informáciu, že tréningové zrazy talentovanej mládeže sa budú v súť. ročníku konať vo Veľkom Šariši a v Lipanoch.

- VV zobral na vedomie informáciu od P ŠTK a sekretára k prípravám Pohára ObFZ. Schválil termín finálového stretnutia 3b Pohára ObFZ na 15.9.2020. Miesto konania by malo byť v okrese SB. Termín zasielania žiadostí o usporiadanie finálového stretnutia je do 31.7.2020.

- VV zobral na vedomie predložený materiál od P DK ohľadom prerozdelenia finančných prostriedkov z pokút DK.

- VV schválil prerozdelenie finančných prostriedkov z pokút DK pre FK podľa variantu č.2 tj. 40 % - 3697 €.

- VV zobral na vedomie informáciu sekretára k vyplácaniu delegovaných osôb na iných ObFZ.

- VV schválil vyplácanie delegovaných osôb pre súť. ročník 20/21 podľa doterajšieho modelu tj. dobrovoľník bez nároku na odmenu.

- VV ukladá sekretárovi predložiť do 31.10.2020 návrhy modelov vyplácania delegovaných osôb od súť. ročníka 21/22.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 1.6.2020

- VV zobral na vedomie správy P ŠTK, P DK, P KR a P TMK k súčasnému stavu súťaží po nútenej prestávke pre COVID.

- VV schválil organizáciu Letného pohára ObFZ.

- VV zobral na vedomie informácie od P ŠTK, P DK, P KR a P TMK k prípravám na súťažný ročník 20/21.

- VV schválil termín začátku súť. ročníka 20/21 na 9.8.2020 v prípade pozitívneho vývoja koronavírusu na Slovensku. Termín podávania prihlášok je do   19.6.2020.      VV zároveň schválil novú kategóriu ml.dorastencov (7+1) pre súť. ročník 20/21 v prípade záujmu.

- VV schválil výšku štartovného pre súť.ročník 20/21 a to: 6.liga 105 €, 7.liga 85 €, 8.liga 65 € (výška štartovného ostáva z minulého roka).

- VV ukladá P DK predložiť na najbližšie zasadnutie VV návrh čiastočného prerozdelenia pokút z DK pre FK.

- VV zobral na vedomie informáciu sekretára k finančnému stavu ObFZ k 31.5.2020.

- VV ukladá sekretárovi spojiť sa s majiteľom priestorov p.V.Vargom a požiadať ho, aby z dôvodu nevyužívania priestorv ObFZ v mesiacoch marec, apríl a máj pre koronavírus bola ponížená faktúra za prenájom za 3 Q o jeden mesiac.

- VV zobral na vedomie informáciu sekretára z uskutočnenej porady sekretárov VsFZ, ktorá sa uskutočnila dňa 1.6.2020 v Košiciach.

- VV ukladá sekretárovi predložiť na najbližšie zasadnutie VV akým spôsobom sa vyplácajú odmeny del. osôb na iných – väčších ObFZ.

- VV schválil preplatenie nákladov pre členov odborných komisií (ubytovanie a strava) súvisiacich s ich účasťou na seminári R a DZ na Drienici.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 14.2.2020

- VV zobral na vedomie správy P ŠTK a P DK k uskutočneným halovým turnajom a Zimnému poháru ObFZ.

- VV zobral na vedomie informáciu od P TMKaKM k výberom ObFZ.

- VV zobral na vedomie informácie od P ŠTK, P DK a podpredsedu KR k prípravám na jarnú časť súťaží.

- VV schválil spolufinancovanie seminára R a DZ, ktorý sa uskutoční v dňoch 7.-8.3.2020 na Drienici. Konkrétna výška spoluúčasti zväzu bude schválená na najbližšom zasadnutí VV po predložení podkladov z KR.

- VV ukladá sekretárovi zverejniť v ÚS možnosť prihlásiť sa na pozíciu DZ a DP pre súťaže ObFZ záujemcov z radov bývalých R a hráčov, ktorí by sa už aj zúčastnili seminára R a DZ na Drienici.

- VV zobral na vedomie informáciu od sekretára k uskutočnenej 11-tke roka ObFZ. Najbližšia 11-tka sa uskutoční dňa 12.12.2020 v reštaurácii Mladosť.

- VV schválil predbežné termíny na rok 2021:

-11-tka roka 2021 dňa 27.11.2021 (resp. 20.11.2021), - Volebná konferencia ObFZ dňa 4.12.2021  

- VV schválil spoluprácu s Červeným krížom pri vyškolení záujemcov z radov FK o kurz prvej pomoci. Zároveň schválil preplatenie nákladov pre členov ŠTK spojených s vyškolením kurzu prvej pomoci vo výške 15€/osoba.

- VV schválil zorganizovanie autobusového zájazdu na kvalifikačné stretnutie SK – Severné Írsko, ktoré sa uskutoční dňa 26.3.2020 v Bratislave. Všetky náklady spojené so zájazdom si alikvotně hradí každý účastnik sám.

- VV schválil udelenie BM pre Igora Šteca (Záhradné), Mateja Kováčika (Lipany) k 50-ke a Františka Tomečka k 60-ke.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 9.12.2019

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, DK a podpredsedu KR k súťažiam po jesennej časti.

- VV schválil navrh P ŠTK a P DK na zmenu pravidiel ohľadom konfontácie hráčov. Od jarnej časti súťaží je konfrontácia hráčov vo všetkých kategóriách povinná.

- VV zobral na vedomie informáciu sekretára k prípravá riadnej konferencie, ktorá sa uskutoční po zasadnutí VV.

- VV zobral na vedomie informáciu od P TMKaKM k výberom ObFZ.

- VV zobral na vedomie informáciu od sekretára k prípravám 11-tky roka ObFZ.

- VVzobral na vedomie správu P EMK k čerpaniu rozpočtu ObFZ k 30.11.2019 a k návrhu rozpočtu ObFZ na rok 2020 prednesenú sekretárom.

- VV schválil predloženú novú zmluvu od V.Vargu o nájme nebytových priestorov pre ObFZ.

- VV schválil udelenie BM pre Petra Vandžuru k 50-ke.  

- VV schválil nákup internetového vydania Prešovského večerníka od 1.1.2020.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 18.11.2019

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, DK a KR.

- VV ukladá P ŠTK spracovať materiál ohľadom základného sociálneho vybavenia FK v rámci ObFZ + stanoviť pravidlá minimálneho sociálneho vybavenia.  

- VV ukladá sekretárovi pripraviť list pre VsFZ ohľadom prerozdeľovania dotácií na infraštruktúru pre FK v roku 2020, kde sa má zohľadniť % zastúpenie FK v ObFZ a VsFZ (mládež a dospelí) a zároveň zohľadniť aj počet R.

- VV schválil zaradenie nových rozhodcov (S.Kočiščin, M.Škrepták, P.Vašak, D.Žilka, S.Juščák, R.Šoltes, A.Pavlík, J.Vargovič, O.Jurík, O.Cenker, D.Vaxmanský) na nominačné listiny R ObFZ Prešov.

- VV zobral na vedomie informáciu P TMKaKM k výberom ObFZ.

- VV zobral na vedomie informáciu od sekretára k prípravám 11-tky roka ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P EMK k čerpaniu rozpočtu ObFZ k 30.9.2019 prednesenú sekretárom.

- VV schválil udelenie BM pre Jána Onofreja a Martina Klovaniča k 50-ke.  

- VV ukladá P ŠTK, P DK a sekretárovi pripraviť nový návrh postupu pri konfrontácii hráčov pred stretnutím do 6.12.2019, aby sa predišlo problému, aký nastal v stretnutí dospelých Uz.Šalgov – Nemcovce.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 3.10.2019

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, DK a pod. KR.

- VV schválil zaradenie nových rozhodcov (Garbar, Sučko) na nominačné listiny R ObFZ Prešov.

- VV schválil návrh P ŠTK zaradiť Tomáša Okruhľanského a Stanislava Švabyho za členov ŠTK po odstupujúcich Martinovi Partilovi (dlhodobo PNS) a Igorovi Troščákovi (pracovne vyťažený).  

- VV schválil organizovanie 2.ročníka Zimného pohára ObFZ na ihriskách s UT v Sabinove a v Lipanoch za podmienok, že náklady spojené s organizovaním budú rozdelené následovne: ObFZ uhradí odmeny R a 25% nákladov za prenájom HP a FK uhradia 75 % nákladov za prenájom HP.

- VV zobral na vedomie informáciu P ŠTK k uskutočnenému finálovému stretnutiu Pohára ObFZ, ktoré sa uskutočnilo v Ličartovciach. Predbežný termín nasledujúceho finále bude dňa 15.9.2020.

- VV zobral na vedomie materiál P TMK ohľadom výberov ObFZ, ktorý predložil sekretár.

- VV schválil účasť výberu ml. žiakov ObFZ na halovom turnji Memoriál Bohdana Benedika, ktorý sa uskutoční v dňoch 23.-24.11.2019 v Košiciach. Strava a ubytovanie bude hradené VsFZ, dopravu hradí ObFZ. Každý tréner ObFZ bude mať za tento turnaj odmenu 35 €/deň od ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P EMK k prípravám 11-tky roka ObFZ.

- VV neschválil zmluvu s firmou A4ka pre súť. ročník 2019/20. VV skonštatoval, že sa nebráni možnej spolupráci s firmou A4ka v budúcnosti.

- VV schválil udelenie SM pre Andreja Kaščáka k 70-ke z FK Fričovce.  

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 29.8.2019

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, DK, KR a MeK

- VV poveruje P ŠTK spracovať analýzu vybavenia štadiónov sociálnymi zariadeniami pre DO v 6. 3b lige a 7. lige.            

- VV doporučuje účelovo viazané prostriedky z dotácií SFZ pre kluby využiť hlavne na výstavbu, rekonštrukciu a zveľadenie sociálnych zariadení pre DO a verejnosť

- VV schválil zaradenie nových R na nominačnú listinu ObFZ: Belišová, Čirovič, Fedorko, Lichvár

- VV zobral na vedomie informáciu od P DK, že od 26.08.2019 platí nový disciplinárny poriadok

- VV zobral na vedomie správu P ObFZ ohľadom výzvy zo SFZ na zasielanie žiadostí na dotácie na infraštruktúru štadiónov

- VV zobral na vedomie informáciu P ŠTK, že všetko je pripravené k finálovému stretnutiu XXVI. ročníka Pohára ObFZ, ktoré sa odohrá dňa 29.8.2019 od 15:30 hod. na štadióne v Ličartovciach

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 2.8.2019

- VV zobral na vedomie informáciu P ŠTK a sekretára k prípravám XXVI. ročníka Pohára ObFZ, ktoré sa uakutoční dňa 29.8.2019 o 15:30 hod.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, P DK, Pod. KR a P TMKaKM k prípravám súťaží ObFZ..

- VV ukladá sekretárovi osloviť nadriadené orgány ohľadom vekových kategórií.

- P ObFZ podal informáciu k stretnutiu s prezidentom SFZ ohľadne možného financovania odmien trénerov mládeže z prostriedkov SFZ.

- VV P TMKaKM a sekretárovi pripraviť podklady koľko by cca stálo SFZ ak by sa vyplácala odmena trénerom mládeže vo výške odmien R.                                    

- VV zobral na vedomie správu P ObFZ a P KR k ponúke firmy A4ka.

- VV ukladá p.Krenickému porovnať ponúku firmy A4ka so zmluvou firmy 3b a podať správu na najbližšie zasadnutie VV.

- VV P ObFZ vykonal pohovor s P.Ziembom ohľadne písania SMS správ.

- VV schválil udelenie ZM pre Jozefa Jenču k 75-ke a udelenie medailí pre dlhoročných funkcionárov FK Radatice.  

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 28.6.2019

- VV zobral na vedomie informáciu P DK, P ŠTK a podpredsedu KR k priebehu súťaží.

- VV schválil predložený návrh KR t.j. postup R Matúša Čonku a Tomáša Okruhľanského do súťaží VsFZ.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK ohľadom vyhodnotenia súťaží ObFZ za súť.ročník 2018/19.

- VV zobral na vedomie správu sekretára k uskutočnenému semináru trénerov licencie C.

- VV zobral na vedomie správu sekretára k výberom ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu sekretára k prípravám konferencie ObFZ, ktorá sa uskutoční dňa 28.6.2019 o 17.00 hod.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k prípravám Aktívu ŠTK, ktorý sa uskutoční dňa 8.7.2019 o 16.00 hod.

- VV zobral na vedomie správu sekretára k prípravám tlače rozpisu súťaží. Úpravy v rozpise pripravia: sekretár, R.Hudák, P ŠTK, P DK a P KR..

- VV schválil uskutočnenie finálového stretnutia Pohára ObFZ na ihrisku v Ličartovciach dňa 29.8.2019.

- VV schválil zmluvu s firmou Qi Quality invest predloženú KR.  

- VV schválil udelenie BM pre Jána Harčara TJ Družstevník Žipov 60-tka.  

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 24.5.2019

- VV zobral na vedomie informáciu P DK, P KR a sekretára k priebehu súťaží.

- VV ukladá P ŠTK, DK a sekretárovi pripraviť výklad k vyradeniu prípraviek U11 Š.Bohdanoviec a následného dosahu na družstvo dospelých v súťaži 7.liga do 31.5.2019.

- VV zobral na vedomie materiál ohľadom prerozdelenia pokút za rok 2018 pre FK patriace pod ObFZ predložené P DK.

- VV schválil predložený návrh č.5 prerozdelenia pokút pre FK za rok 2018 vypracovaný P DK.

- VV schválil doterajší model súťaží od U9 až po 8.ligy dospelých ObFZ aj na ďalší súť. ročník 19/20, pričom v súťažiach dospelých v 8 lige bude v nadstavbových skupinách o umiestnenie odmena za 1.miesto zápasová lopta.

- VV ukladá sekretárovi pripraviť zoznam klubov v kategórii dorast, ktoré obdržia alikvótnu odmenu z balíka 2000,- € od firmy ELARIN. Družstvá, ktoré boli vyradené zo súťaží z tohto balíka nedostanú žiadnu čiastku.

- VV schválil udelenie plakiet pre kluby: V.Šariš 22.6.19 – 100 rokov futbalu + medaile pre navrhnuté osoby, Š.Michaľany 22.6.19 – 70 rokov futbalu + medaile pre navrhnuté osoby, D.Ves 23.6.19 – 70 rokov futbalu + medaila pre navrhnutú osobu, Gregorovce 30.6.19 – 60 rokov futbalu + medaile pre navrhnuté osoby. Zároveň schválil udelenie medailí: Merkovský A. – ZM – 75 rokov, Andrejko D. – BM – 60 rokov, Barna P. – 75 rokov – plaketa.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 23.4.2019

- VV zobral na vedomie informáciu P DK, P KR a sekretára k priebehu súťaží.

- VV zobral na vedomie správu P EK k čerpaniu rozpočtu za rok 2018.

- VV zobral na vedomie správu P TMK a KM k priebehu seminára trénerov licencie C.

- VV schválil predložený materiál P TMK a KM k prípravám seminára trénerov C, ktorý by sa mal uskutočniť dňa 11.6.2019 v Lemešanoch.

- VV zobral na vedomie správu P TMK a KM k výberom ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P KR k pripravovanému kempu mladých rozhodcov, ktorý sa má konať v dňoch 31.5. – 2.6.2019 na Drienici.

- VV schválil návrh PKR na doplnenie nominačných listín R o 4 nových R z Ukrajiny.

- VV schválil udelenie SM pre Jozefa Turčíka FK Radatice k 70-ke.

- VV ukladá sekretárovi zverejniť článok v ÚS ObFZ ohľadom V.Fertaľa a možnosti finančnej zbierky pre menovaného.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 23.3.2019

- VV zobral na vedomie informáciu P ŠTK, P DK a sekretára k uskutočneným halovým turnajom a k zimnému poháru.

- VV schválil predložený materiál P KR k uskutočnenému semináru R a DZ, ktorý sa uskutočnil v dňoch 16.-17.3.2019 na Drienici.

- VV schválil predložený materiál P KR na doplnenie nominačných listín o nových R a DZ .

- VV ukladá P ŠTK a sekretárovi napísať list na ObÚ Jarovnice ohľadom nápravy stavu HP na štadióne FK Roma Jarovnice

- VV zobral na vedomie správu P DK k neúčasti trénerov na majstrovských stretnutiach po jesennej časti a k dodržiavaniu Rozpisu ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P TMK k výberom ObFZ a k systému vzdelávania trénerov.

- VV schválil preplatenie cestovných náhrad pre trénerov výberov na tréningové zrazy konané v Ľuboticiach a v Peč.N.Vsi.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k prípravám Aktívu ŠTK.

- VV schválil predbežne termíny týchto akcií: turnaj Antona Repeľa dňa 22.6.19, turnaj Jozefa Hudáka dňa 29.6.19, zápas 11-tiek v PL dňa 30.6.19, zasadnutie VV dňa 24.5.19 , zasadnutie VV dňa 28.6.19 o 15.30 hod., zasadnutie riadnej konferencie dňa 28.6.19 o 17.00 hod.

- VV schválil udelenie ZM pre Ivana Ferenca k 75-ke.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 25.2.2019

- VV zobral na vedomie informáciu P ŠTK, P DK a sekretára k priebehu halových turnajov a k zimnému poháru. Dňa 3.3.19 sa finálového turnaja U11 zúčastní za VV R.Hudák a dňa 10.3.19 finálového stretnutia Zimného pohára sa zúčastnia P.Šuhaj a V.Zusko.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, P DK, KR a sekretára k prípravám jarnej časti súť. ročníka 2018/19.

- VV schválil Ján Lacka ako zodpovednú osobu pri žiackych výberoch ObFZ.

- VV schválil termín Aktívu ŠTK pred začiatkom jarnej časti súťaží dňa 23.3.2019 o 10.00 hod. v zasadačke PSK.

- VV schválil nadstavbu 8.líg a to následovne: skupina o 1.-6.miesto sa dňa 8.4.2019 na ObFZ budú losovať žrebovacie čísla jednotlivým družstvám. V ostatných súťažiach budú žrebovacie čísla pridelené ešte pred jarnou časťou súťaží bez losovania.

- VV schválil predložený návrh zmluvy s novinárom Jozefom Mazárom o spolupráci + zakúpenie kníh (Futbaloví anjeli a démoni).

- VV schválil zakúpenie reklamných prezentov pre potreby ObFZ predložené sekretárom ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 30.1.2019

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu KR k prípravám seminára R a DZ, ktorý sa uskutoční v dňoch 16.-17.3.2019 na Drienici.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, P DK, KR a sekretára k prípravám jarnej časti súť. ročníka 2018/19.

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu KR k turnaju R a DZ VsFZ v Poprade a k turnaju R v Nowosielciach v PL.

- VV schválil termín finálového stretnutia Pohára ObFZ na 29.8.2019.

- VV ukladá P KR predložiť menný zoznam všetkých R a DZ pôsobiacich v súťažiach VsFZ aj s rozdelením do jednotlivých výkonnostných skupín + s % podielom jednotlivých zväzov.

- VV ukladá sekretárovi zverejniť v ÚS termín rozlosovania nadstavby 8.líg a možnosť pre FK nahlásiť výročia organizovaného futbalu v obciach.

- VV schválil udelenie medailí ObFZ pre: J.Čelovský 70 – ZM, M.Maňkoš 75 – ZM, M.Čuchta (Miklušovce) 60 – BM.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 21.12.2018

- VV schválil tabuľky súťaží ObFZ po jesennej časti súťaží 18/19.

- VV zobral na vedomie správu P EMK k čerpaniu rozpočtu za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019.

- VV zobral na vedomie správu P EMK k uskutočnenej 11-tke roka ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k prípravám zimného turnaja dospelých ObFZ.

- VV ukladá členovi VV p.Dugasovi dohodnúť s P OZPN termín stretnutia dospelých 11-tka ObFZ proti 11-tka OZPN.

- VV ukladá sekretárovi a P EMK predložiť do konca februára kolekciu prezentov, ktoré by sa následne zakúpili pre potreby ObFZ.

- VV ukladá P TMKaKM a sekretárovi zverejniť na stránke ObFZ nové pravidlá pri prihlasovaní sa na nové trénerské kurzy resp. trénerské semináre na predĺženie licencii..

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 12.11.2018

- VV schválil preplatenie náhrad R a ¼ nákladov za prenájom HP ObFZ na Zimnom turnaji dospelých.

- VV zobral na vedomie správu P EMK k prípravám 11 – tky roka 2018.

- VV schválil preplatenie nákladov (hala a strava pre R z PL) na halovom turnaji R a DZ ObFZ.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 18.10.2018

- VV zobral na vedomie správu P EMK k prípravám 11 – tky roka ObFZ, ktorá sa uskutoční dňa 15.12.2018 v reštaurácii Mladosť.

- VV zobral na vedomie predložený materiál P EMK k rozpočtu ObFZ k 30.9.2018.

- VV schválil predbežný termín uskutočnenia zimného turnaja ObFZ pre dospelých na UT v mesiacoch január – marec za predpokladu záujmu od FK. ObFZ uhradí odmeny R a čiastočne náklady za prenájom HP.

- VV ukladá P OdK J.Krenickému administratívne dotiahnúť súdny spor s V.Laskovským.

- VV schválil účasť výberu R a DZ ObFZ na halovom turnaji R a DZ VsFZ, ktorý sa uskutoční dňa 29.12.2018 v Poprade.

- VV neschválil príspevok na turnaj o Pohár starostky obce Dulova Ves, z dôvodu že ObFZ chce byť neutrálny pred komunálnymi voľbami.

- VV ukladá P TMKaKM urobiť počas zimnej prestávky poradu s trénermi pôsobiacimi pri výberoch ObFZ na tému „Projekt talentovanej mládeže“.

- schválil udelenie BM – M. Frič ( 50 - Gregorovce).

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 14.9.2018

- VV schválil na návrh P KR doplnenie nových R (9x) na nominačné listiny R ObFZ.

- VV z dôvodu neudržiavania spôsobilosti štadióna žiada P ŠTK urobiť novú pasportizáciu štadióna v kluboch FK Roma Jarovnice a TJ Budovateľ Žehňa.

- VV žiada klub TJ Ruská N.Ves urobiť úpravy na HP (vyrovnať HP) v jarnej časti 18/19.

- VV ukladá P ŠTK zverejniť v ÚS, že halový turnaj sa bude naďalej konať a zároveň zistiť či by bol záujem počas zimnej prestávky o turnaj pre dospelých na UT za predpokladu, že náklady spojené s turnajom budú uhrádzať FK.  

- VV schválil udelenie pre: ZM - V.Baran 75 (N.Šebastová), SM - M.Kovalič 65 (DZ), BM - M.Ružbarský 50 (DZ), ZM - Andrej Ružbarský 75 (DZ, Dubovica)..

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 6.8.2018

- VV schválil predložený materiál P TMK ohľadom preplatenia cestovného pre členov TMK za akcie (výbery, turnaje, semináre) poriadané ObFZ.

- VV ukladá sekretárovi predložiť na najbližšie zasadnutie VV ponúku na prenosné ozvučenie.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 14.7.2018

- VV zobral na vedomie správu sekretára a P ŠTK k prípravám aktívu ŠTK.

- VV schválil miesto uskutočnenia finálového stretnutia 3b Pohára ObFZ v Toryse dňa 29.8.208 o 15.30 hod.

- VV ukladá P ŠTK vykonať kontrolu štadiónov (Jarovnice, Žehňa, …) pred začiatkom súť. ročníka na ktorých v minulosti boli problémy s vybavením.

- VV schválil udelenie plakety pre FK Záborské k 60 výročiu založenia FK a BM pre p. Vladimíra Karabinoša k 50-tke (FK Hermanovce).

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 21.6.2018

- VV schválil predložený materiál P DK – návrh č.1, čiastočné prerozdelenie pokút DK ObFZ futbalovým klubom ObFZ

- VV schválil termín finálového stretnutia 3b Pohára ObFZ na 29.8.2018 o 16.00 hod.

- VV schválil termín uskutočnenia aktívu ŠTK na 14.7.2018 o 9.30 hod. v zasadačke obvodného úradu.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 11.6.2018

- VV schválil príspevok na letný kemp mladých R konaný v mesiaci júl v hoteli Javorná na Drienici.

- VV schválil na základe prieskumu model 8.líg pre súť. ročník 18/19 pozostávajúci z 3 základných skupín a následnej nadstavby.

- VV ukladá sekretárovi zverejňovať v ÚS, že FK sú povinné mať od súť. ročníka 18/19 v súťažiach ObFZ kvalifikovaných trénerov. Zároveň zverejňovať aj možnosť prihlásiť sa na seminár trénerov.

- VV ukladá P KR do začiatku jarnej čati 18/19 nájsť cca 10 adeptov na pozíciu DZ ObFZ.      

- VV schválil účasť výberu ObFZ U12 na medzinárodnom turnaji Fragaria cup 2018.      

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 7.5.2018

- VV na základe prieskumu medzi FK ObFZ schválil mládežnícke súťaže pre súť. ročník 18/19

- VV ukladá sekretárovi vykonať prieskum medzi FK 8.líg ohľadom možného nového usporiadania 8.líg pre súť. ročník 18/19

- VV ukladá P DK vykonať prredbežné opatrenia na zamedzenie HNS sa divákov v kluboch FK Jarovnice a FK Ruská N.Ves.

- VV schválil nasledujúci text: VV upozorňuje FK na dodržiavanie rozpisu ObFZ čl.5/e). Z tohoto dôvodu žiadame záujemcov o trénersku licenciu GRASSROOTS C o zaslanie prihlášky na VsFZ a ObFZ do 31.5.2018. Poplatok za licenciu je stanovený vo výške 100,- €. Úspešným abolventom bude 85 % nákladov refundovaná z prostriedkov futbalového zväzu.

- VV schválil udelenie: SM - pre Jána Kožuška k 70-tke., BM - Emil Spišák k 50-tke, BM - Stanislav Minárik k 60-tke.

- VV schválil predložený materiál P TMK a KM ohľadom trénerov zodpovedných za jednotlivé akcie za účasti výberu ObFZ.

- VV Schválil doplnenie DZ Miroslava Čagu do nom.listín ObFZ.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 6.4.2018

- VV schválil na návrh P KR doplnenie nominačních listín DZ o J. Martona a R o Hriško, Durak, Duda, Kuhajdík, Dlugoš, Kuba, Kerekeš, Smoliga, Čech, Jakubčo, Bujnovský.

- VV schválil na návrh P MeK Jána Fenčáka zloženie MeK: Radovan Kreheľ – podpredseda, členovia: Ján Miroľa, Viktor Zamborský, Michael Mikloško.

- VV ukladá P TMKaKM a sekretárovi predložiť zoznam pôsobiacich trénerov v kluboch ObFZ.

- VV schválil na návrh P TMKaKM personálne zloženie Projektu podpory talentovaných hráčov v zložení: P – Peter Mikolaj, členovia – Lukáš Valiček a Marián Fedor. Projekt sa bude realizovať na štadióne FK Furča Haniska.

- VV poveruje členov VV zhodnotiť pripomienky z aktívov a seminára trénerov.

- VV ukladá P ŠTK a sekretárovi pripraviť návrhy na zatraktívnenie 8.líg.

- VV schválil udelenie BM pre: L.Karabinošovi 50 (Hermanovce), F.Rímskemu 60 (J.Voľa), M.Brezinovi 55 (D.Ves).

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 3.3.2018

- VV na základe návrhu P ObFZ schválil za predsedu Mediálnej komisie Jána Fenčáka

- VV schválil na návrh P ŠTK Jána Lacka zloženie ŠTK: Michal Mikloško – podpredseda, členovia: Denis Havira, Igor Troščák, Ladislav Šankvajler, Martin Partila, František Tomeček, Miloš Hudák.

- VV schválil na návrh P DK Mareka Bakoňa zloženie DK: Martin Filipák – podpredseda, členovia: Ján Daňko, František Havira, Igor Štec, Štefan Šipka, Jozef Pribula.

- VV schválil na návrh P KR Michala Čiernika zloženie KR: Peter Barna – podpredseda, členovia: Miroslav Knut, Martin Korinko, Matúš Čekan, Igor Jurášek, Jaroslav Sučka, Peter Mihalik, Jaroslav Nosaľ. Subkomisiu KR tvoria: Dávid Bereš, Patrik Adamčo, Igor Troščák, Denis Havira, Dominik Ružbarský.

- VV schválil na návrh P OdK Jozefa Krenického zloženie OdK: Peter Tomčík – podpredseda, člen - Michal Leščinský.

- VV schválil na návrh P ReK Ľubomíra Haviru zloženie ReK: Stanislav Vaňo – podpredseda, člen: Ján Franc.

- VV schválil predložené štatuty: KR, ŠTK, DK, TMK a KM, ktoré sa do konca súť. ročníka ešte dopracujú. Štatúty MeK a EMK predložia predsedovia na najbližšie zasadnutie VV.

- Na najbližšom zasadnutí VV sa schváli obsadenie a kompetencie TMKaKM a EMK.

- VV ukladá JUDr. Krenickému zistiť, či schválené zmeny v stanovách SFZ majú dosah na stanovy ObFZ.

- VV ukladá JUDr. Krenickému upraviť stanovy ObFZ na zaklade pripomienok a úprav schválených na volebnej konferencii ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P TMK a KM p. Krešáka ohľadom výberov ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k halovej sezóne ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu sekretára a P ObFZ k prípravám zasadnutia Konferencie ObFZ, ktorá sa uskutoční dňa 16.3.2018 o 16.30 hod.

- VV zobral na vedomie návrh rozpočtu ObFZ na rok 2018 predloženú v písomnej podobe P EMK.

- VV zobral na vedomie správy P ŠTK, KR a DK k prípravam na jarnú časť súťaži.

- VV zobral na vedomie správu P KR ohľadom nových R.

- VV zobral na vedomie správu P KR ohľadom R, ktorí sa zúčastnia zimného seminára R VsFZ

- VV schválil návrh P ŠTK a P TMK a KM ohľadom kategóriíí v mládežníckych súťažiach pre súť. ročník 2018/19.

- VV schválil návrh P ŠTK a PTMK a KM ohľadom povinných kritérií (mládežnícke družstvá a materiálno-technické zabezpečenie štadiónov) pre jednotlivé súťaže dospelých pre súť. ročník 2018/19.

- VV sekretárovi zverejniť na webe ObFZ informáciu, že tréneri s licenciou, ktorí majú záujem trénovať v kluboch ObFZ a sú voľní nech sa prihlásia na sekretariát ObFZ.

- VV schválil termíny na uskutočnenie Aktívov ŠTK: 5.4.18 o 16.00 hod. (8.ligy a mládežnícke súťaže) a 6.4.18 o 16.00 hod. (6. a 7. liga).

- VV prejednal dotácie ohľadom rekonštrukcie štadiónov v II.etape z prostriedkov zo SFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 11.1.2018

- VV na základe návrhu P ObFZ schválil za podpredsedu ObFZ Pavla Šuhaja

- VV schválil za predsedu ŠTK – Jána Lacka, za predsedu KR – Michala Čiernika, za predsedu EMK – Adriána Tabiša a za predsedu TMK a KM – Jozefa Krešáka, voľba predsedu mediálnej komisie sa uskutoční na najbližšom zasadnutí VV

- P ObFZ sa prihovoril všetkým predsedom odborných komisií. Vysvetlil im, aké sú jeho predstavy ohľadom fungovania v jednotlivých komisiách a poprosil ich, aby vynaložili maximálne úsilie pri ich realizácií

- VV ukladá P odborných komisií predložiť na najbližšie zasadnutie VV na schválenie zoznamy členov jednotlivých komisií a návrhy štatútov komisií. Zároveň ukladá TMK + KM, ŠTK a KR spracovať návrh na usporiadanie súťaží mládeže v súť. roč. 2018/19.

- VV zobral na vedomie správu P TMK a KM p.Krešáka ohľadom prípravy výberu ObFZ do Krosna na 21.1.2018

- VV zobral na vedomie správu sekretára a P ŠTK k prípravám halovej sezóny ObFZ. Celkový rozpis je uvedený na webovej stránke stránke ObFZ

- VV ukladá sekretárovi zverejniť na webovej stránke ObFZ informáciu, že FK môžu nahlásiť ľudí, ktorí by mohli pracovať v odborných komisiách ObFZ.

- VV ukladá sekretárovi zverejniť na webovej stránke ObFZ možnosť pre FK nahlásiť jubilantov klubu na udelenie medailí.

 

Informácie z neoficiálneho zasadnutia VV ObFZ zo dňa 5.1.2018

- Predseda ObFZ na tomto neoficiálnom zasadnutí požiadal členov VV, aby vyjadrili svoje návrhy na jednotlivé neobsadené posty na predsedov odborných komisií (Ekonomicko-marketingová, Komisia rozhodcov, Športovo-technická komisia, Mediálna komisia, Trénersko-metodická komisia a Komisia mládeže). Každý člen VV vyjadril svoje návrhy na jednotlivé posty. Členovia VV sa zhodli, že sa spoja dve komisie a vznikne jedna pod názvom Trénersko-metodická komisia a komisia mládeže.

- Predseda ObFZ informoval VV, že poveril Jozefa Krešáka prípravou a výberom družstva žiakov na halové turnaje, ktoré sa uskutočnia dňa 21.1.2018 v Krosne a 2.-4.2.2018 v Prešove (Adidas cup).

-Predseda ObFZ poveril P.Šuhaja zastupovaním P ObFZ na konferencii SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 2.2.2018.

-Členovia VV sa dohodli, že najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 11.1.2018 o 16.00 hod.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 27.11.2017

- VV na základe návrhu KR vyradzuje R M.Ňachja z nominačných listín R z dôvodu hrubého porušenia štatútu R

- VV na základe žiadosti KR schválil úhradu nákladov za prenájom haly na halový turnaj R a DZ za účasti OZPN Krosno, ktorý sa uskutoční dňa 2.12.2017

- VV zobral na vedomie správu P EMK p.Tabiša a podpredsedu ObFZ p.Šuhaja k uskutočnenej 11-tke ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu ObFZ p. Šuhaja a sekretára k prípravám volebnej konferencie ObFZ

- VV schválil udelenie BM pre: Stanislava Krajňáka a SM pre Jána Varechu

- VV schválil účasť družstva rozhodcov na halovom turnaji R a DZ VsFZ v Humennom dňa 9.12.2018

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 13.10.2017

- VV zobral na vedomie správy P ŠTK a sekretára k priebehu súťaží

- VV zobral na vedomie správy P ŠTK a p.Šuhaja k 24.ročníku 3b Pohára ObFZ, zároveň zobrali na vedomie informáciu sekretára, že celkové náklady na Pohára ObFZ hradené zväzom boli vo výške cca 2100,- €

- VV schválil na základe návrhu členov VV zloženie volebnej komisie v zložení: predseda – JUDr. Eduard Valenčin, členovia: Jozef Krešák, Pavol Tokar, Ján Šejirman, Attila Mikloško

- VV zvoláva riadnu konferenciu na 27.10.2017 o 16.00 h. v zasadačke ObFZ Prešov

- VV zobral na vedomie správu P EMK ohľadom 11 – tky roka ObFZ

- VV schválil udelenie BM pre: Jána Šejirmana, Antona Tabáka, Pavla Kalinu

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 11.9.2017

- VV zobral na vedomie správy P ŠTK a sekretára k priebehu súťaží

- VV zobral na vedomie správy P ŠTK a sekretára k prípravám 24.ročníka 3b Pohára ObFZ

- VV schválil odmenu vo výške 150 € pre TJ Župčany za prenájom HP a šatní na uskutočnenie finále 3b Pohára ObFZ

- VV ukladá sekretárovi zverejniť na webovej stránke ObFZ, že do 30.9.17 môžu FK podávať na sekretariát návrhy na členov volebnej komisie ObFZ.

- VV ukladá p.Onofrejovi osloviť JUDr.Eduarda Valenčina ohľadom Volebnej komisie ObFZ

- VV schválil termín riadnej konferencie ObFZ na 27.10.17 o 16.00 hod.

- VV schválil za predsedu organizačného výboru 11-tky roka 2017 P EMK A.Tabiša

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 7.8.2017

- VV zobral na vedomie správy P DK a podpredsedu KR k súť. ročníku 17/18

- VV zobral na vedomie list od FK Drienovská N.Ves a žiadosť od FK Žipov

- VV schválil žiadosť od FK Žipov ohľadom odhlásenia žiakov U15 a prihlásenia MŽ U13

- VV zobral na vedomie správu sekretára k prípravám 24.ročníka Pohára ObFZ (Žiadosti podali: Kojatice, Široké, Hermanovce, Záborské, Ličartovce, Župčany)

- VV schválil miesto usporiadania finále 3b Pohára ObFZ na štadióne TJ Družstevník Župčany dňa 15.9.2017 o 15.30 h.

- VV ukladá sekretárovi zabezpečiť vytvoriť bulletin k finále 3b Pohára ObFZ

- VV schválil vymeniť fotky na nástenkách ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P.Šuhaja ohľadom dotácií od SFZ na projekty predložené FK

- VV schválil zmluvu o spolupráci predloženú firmou 3b na súť. ročník 17/18

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 26.6.2017

- VV ukladá P ŠTK pripraviť nový návrh rozdelenia žiackych súťaží – poníženie skupín

- VV schválil rozpis ObFZ pre súťažný ročník 17/18

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK k prípravám 24.ročníka Pohára ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k prípravám Aktívu ŠTK, ktorý sa uskutoční dňa 7.7.2017 o 16.00 hod.

- VV ukladá sekretárovi zabezpečiť miestnosť na Aktív ŠTK (voda, ozvučenie, ...)

- VV zobral na vedomie správu člena TMK a sekretára k výberom ObFZ

- VV schválil účasť výberu U12 ObFZ na turnaji Fragaria cup 2017. Ukladá sekretárovi zabezpečiť stravu pre výber počas turnaja

- VV zobral na vedomie žiadosť FK Š.Bohdanovce k opakovanému stretnutiu s FK Fričovce

- VV zobral na vedomie správu P.Šuhaja ohľadom žaloby V.Laskovského na Okresnom súde v Prešove

- VV schválil udelenie ZM pre Vojtecha Malagu k 85 - tke

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 29.5.2017

- VV zobral na vedomie správu tajomníka ŠTK, podpredsedu KR a sekretára k priebehu súťaží

- VV schválil zakúpenie medailí pre víťazné družstvá dospelých v počte 25ks/družstvo

- VV zobral na vedomie správu tajomníka ŠTK k prípravám 24.ročníka Pohára ObFZ

- VV schválil zakúpenie 16 ks kvalitnejších lôpt pre účastníkov Pohára ObFZ

- VV schválil termín finálového Pohára ObFZ na 15.9.2017 o 15.30 hod.

- VV ukladá sekretárovi dať vyrobiť plaketu pre bývalého P ŠTK p. Čelovského

- VV zobral na vedomie správu tajomníka ŠTK a sekretára k prípravám Aktívu ŠTK, ktorý sa uskutoční dňa 7.7.2017 o 16.00 hod.

- VV zobral na vedomie správu člena TMK a sekretára k pripravovaným výberom ObFZ

- VV schválil príspevok pre FK V.Šebastová na organizáciu turnaja Memoriál J.Hudáka za účasti výberov ObFZ a OZPN vo výške 200 €

- VV ukladá p.Šuhajovi, p.Dugasovi a sekretárovi urobiť stretnutie s firmou 3b ohľadom ďalšej spolupráce

- VV schválil termín 11-tky roka ObFZ na 17.11.2017 v reštaurácii Mladosť a predbežný termín volebnej konferencie na 9.12.2017

- VV schválil udelenie SM pre D.Vysočana k 65-tke (FK Fričovce)

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 24.4.2017

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, podpredsedu KR a sekretára k priebehu súťaží

- VV na návrh KR schválil doplnenie nom. listín R o nových R (Jurko, Horváth, Markovič, Tomeček, Lipovský, Verčimák, Baranová)

- VV zobral na vedomie rozhodnutie KR nedelegovať R Marasa na stretnutia ObFZ

- VV zobral na vedomie správu sekretára k vyúčtovaniu halovej sezóny ObFZ

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu KR k vyúčtovaniu seminára R a DZ ObFZ

- VV schválil dohodu s M.Mikloškom ohľadom novej webovej stránky ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P EMK k prípravám 11-tky roka 2017

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 20.3.2017

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k halovým turnajom ObFZ

- VV ukladá sekretárovi pripraviť zúčtovanie halových turnajov ObFZ do najbližšieho zasadnutia VV

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu KR k uskutočnenému semináru R a DZ, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11.-12.3.2017

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu p.Šuhaja a P ŠTK k uskutočnenému Aktívu ŠTK, stretnutie so zástupcami FK z vyššej súťaže sa uskutoční dňa 24.3.2017 o 17.00 h.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a podpredsedu KR k prípravám jarnej časti súťaže

- VV zobral na vedomie žiadosť od TJ Inter Roma Ostrovany ohľadom nového vedenie TJ. VV z dodaných podkladov nedokáže jednoznačne potvrdiť či dodané podklady sú pravdivé alebo nie a tak o tom kto bude predsedom TJ si musia v klube rozhodnúť sami.

- VV schválil udelenie SM pre DZ Jána Kočiščina k 70-tke.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 22.2.2017

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK k halovým turnajom ObFZ

- VV schválil preplatenie nákladov spojených s výbermi ObFZ a OZPN na finálovom halovom turnaji ml. žiakov konaného dňa 19.2.2017

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu KR a sekretára k uskutočnenému turnaju R a DZ

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu KR k prípravám na seminár R a DZ, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.-12.3.2017.

- VV schválil zakúpenie malých vlajok pre ObFZ a výrobu plakety pre OZPN k 15 – temu výročiu spolupráce

- VV schválil udelenie SM pre fotografa Viktora Zamborského k 60-tke

- VV ukladá sekretárovi osloviť M.Mikloška ohľadom webu ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 23.1.2017

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK k halovým turnajom ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P.Šuhaja k výjazdu výberu ObFZ na turnaji v Krosne

- VV uložil sekretárovi zabezpečiť na halové turnaje zdravotnú službu

- VV schválil štatút Revíznej komisie predložený P ReK

- VV zobral na vedomie správu P EMK k uskutočnenej 11-tke ObFZ za rok 2016

- VV zobral na vedomie správu P EMK k čerpaniu rozpočtu za rok 2016

- VV ukladá sekretárovi pripraviť účtovné doklady ObFZ za rok 2016 pre Revíznu komisiu

- VV zobral na vedomie návrh rozpočtu na rok 2017 predloženú P EMK

- VV zobral na vedomie správu P.Šuhaja k prípravám riadnej konferencie ObFZ

- VV schválil prerozdelenie dotácie z pokút DK pre FK ObFZ predloženú P DK

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu KR k činnosti KR

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 7.12.2016

- VV schválil výsledky súťaží ObFZ po jesennej časti

- VV ukladá P EMK pripraviť na najbližšie zasadnutie VV podklady ohľadom hospodárenia za rok 2016 a pripraviť návrh rozpočtu na rok 2017

- VV schválil udelenie SM pre Jozefa Bombíka FK Záborské k 70-tke, ZM pre Milana Glovackého k 70-tke, plaketu pre Ladislava Šankvajlera k 80-tke

- VV ukladá P EMK pripraviť na najbližšie zasadnutie VV podklady ohľadom hospodárenia za rok 2016 a pripraviť návrh rozpočtu na rok 2017

- VV zobral na vedomie správu P EMK k prípravám 11-tky

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 14.11.2016

- VV zobral na vedomie správy P odborných komisií k priebehu súťaží

- VV schváli doplnenie nominačných listín R ObFZ predložené P KR o nových R: R.Želinský, D.Tomáš, B.Klimko, T.Popík,  S.Ducko, M.Hanel

 - VV zobral na vedomie správu P EMK k prípravám 11-tky

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k prípravám halových turnajov ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P.Šuhaja k výsledku RS pri SFZ

- VV schváli účasť  R a DZ ObFZ Prešov na turnaji v Stropkove

- VV schválil záverečné posedenia odborných komisií

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 10.10.2016

- VV zobral na vedomie správy P odborných komisií KR a ŠTK k priebehu súťaží

- VV ukladá sekretárovi zverejniť na stránke ObFZ dôvod trestania hráčov, ktorí fyzicky neobdržali v stretnutí ČK

- VV zobral na vedomie správu p. Šuhaja k uskutočnenému finále Pohára 3b ObFZ Prešov

- VV ukladá sekretárovi  zverejniť poďakovanie FK Kamenica za vytvorené podmienky na finále Pohára

-VV zobral na vedomie správu P EMK k čerpaniu rozpočtu ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P EMK k prípravám 11-tky

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 12.9.2016

- VV zobral na vedomie správy P odborných komisií  k priebehu súťaží

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k príprave finále 23. ročníka 3b Pohára ObFZ

- VV schválil organizačný štáb k prípravám 11-tky roka 2016 v zložení P: Tabiš, T: Klovanič, členovia: Dugas, Onofrej, Stedina

- VV schválil odmeny pre novinárov, ktorí prispievajú článkami na web ObFZ

- VV zobral na vedomie žiadosť P TMK

- VV schválil SM pre D.Pavela k 70-tke a SM pre J.Križalkoviča k 60-tke

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 1.8.2016

- VV zobral na vedomie správy P odborných komisií  k prípravám súť. ročníka 2016/17

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK k priebehu 23. Ročníka 3b Pohára ObFZ

- VV ukladá P ŠTK upraviť ÚHČ v stretnutí dospelých hraných dňa 4.9.2016 z dôvodu stretnutia SK - Anglicko

- VV schválil miesto organizovania finále 3b Pohára ObFZ v Kamenici

- VV ukladá sekretárovi urobiť dohodu s novinármi ohľadom príspevkov na web ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 23.6.2016

- VV schválil konečné tabuľky súť. ročníka 15/16 predložené P ŠTK

- VV schválil nominačné listiny R a DZ na súť. ročník 16/17 predložené P KR aj s podmienečne zaradenými R

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK k 23. Ročníku 3b Pohára ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P TMK k turnaju Memoriál Antona Repeľa a k blížiacim sa akciám výberov ObFZ

- VV schválil udelenie BM pre Jaroslava Migaša (FK Pušovce) k príležitosti 60-tky

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 7.6.2016

- VV ukladá sekretárovi pripraviť návrh zmluvy s firmou 3b

- VV schválil objednanie zasadačky na uskutočnenie seminára R a DZ na výklad nových pravidiel futbalu

- VV schválil spôsob úhrady štartovného na súť. ročník 16/17 cez ZF

- VV schválil termín uskutočnenia finálového stretnutia 3b Pohára ObFZ na 15.9.2016 o 15.30 hod.

- VV schválil zakúpenie 1 kvalitnej lopty pre každého účastníka 3b Pohára ObFZ Prešov od SFZ

- VV schválil termín uskutočnenia aktívu ŠTK na 8.7.2016

- VV schválil návrh nových R do súťaží VsFZ (Jakubčin, Ružbarský, Revák, Brutvanová), ktorý predložil P KR

- VV schválil udelenie BM pre dlhoročných funkcionárov FK Rožkovany k príležitosti 60 – teho výročia organizovaného futbalu v obci

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 16.5.2016

- VV ukladá sekretárovi zakúpiť poháre pre víťazov jednotlivých skupín súťaží ObFZ

- VV schválil odmenu pre fotografa Viktora Zamborského za fotenie  na seminári R a DZ

- VV ukladá sekretárovi spojiť sa s p. Letkom ohľadom stránky ObFZ na futbalnete

- VV schválil zakúpenie tričiek pre výbery žiakov a dorastencov

- VV schválil J.Onofreja za člena konferencie VsFZ za okres PO namiesto P.Mriglota

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 22.4.2016

- Príprava riadnej konferencie ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 14.4.2016

- VV poveruje p. Šuhaja vstúpiť do jednania s P VsFZ za účelom zabezpečenia právneho zástupcu pre ObFZ ohľadom právnej veci navrhovateľa V.Laskovského vedenej na RS SFZ pod číslom konania 06/16

- VV p. Šuhaja pozvať zástupcov firmy 3b na ObFZ ohľadom pripomienkovania ponuky

- VV schválil udelenie SM ObFZ pre Juraja Mihalčina k 65-ke a návrh na udelenie BM VsFZ pre Miroslava Knuta a Jána Lacka k 55-ke

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 4.4.2016

- VV schválil preplatenie cestovného členom TMK, ktorí sa zúčastňovali výberov ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P KR k semináru R a DZ, ktorý sa uskutočnil v Drienici

- VV zobral na vedomie správu P komisií k začiatku jarnej časti súťaží

- VV zobral na vedomie správu P KR ohľadom zaradenia R G.Svata, D.Haviru a I.Troščáka na nominačné listiny R VsFZ

- VV schválil na návrh P KR doplnenie nominačných listín R a DZ ObFZ. R – M.Uličný, L.Bella, E.Tobiaš, J.Miženko, M.Hunčár, M.Sopko, M.Čonka, P.Liba, V.Kočan. DZ – P.Miško, M.Kovalič.

- VV zobral na vedomie list Ing. Miroslava Jurašeka, v ktorom sa vzdáva funkcie P revíznej komisie v ObFZ

- VV schválil  termín uskutočnenia riadnej konferencie na 22.4.2016 o 16.00 hod. s programom

- VV schválil prerozdelenie dotácie FK ObFZ na základe návrhu P DK

- VV schválil Mareka Bakoňa za člena DK ObFZ

- VV schválil zrušenie nahadzovania výsledkov na webovej stránke ObFZ. Výsledky sa budú nachádzať na webovej stránke futbalnetu

- VV schválil odmenu vo výške 60,- € za mesiac pre účtovnícku firmu p. Jozefa Tkáča, ktorá ma na starosti účtovníctvo ObFZ Prešov

- VV ukladá sekretárovi pripraviť stránku ObFZ na futbalnete podľa predlohy VsFZ

- VV schválil zakúpenie nového počítača pre ObFZ

 

 Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 26.2.2016

- VV schválil odovzdať prezenty pre hostí, ktorí sa zúčastnia seminára R a DZ

- VV schválil uhradiť náklady školiteľom a hosťom spojené so seminárom R a DZ

- VV schválil na návrh P KR zoznam R, ktorí sa zúčastnia seminára R a DZ VsFZ (G.Svat, D.Jakubčin, D.Havira, I.Troščák, T.Brutvanová, D.Ružbarský

- VV schválil  doplnenie textu do stanov ObFZ, že odvolanie voči rozhodnutiu odbornej komisie bude: voči DK najneskôr do 7 dní, voči ŠTK najneskôr do 14 dní

- VV schválil zakúpenie rolovacieho baneru ObFZ

- VV schválil SM pre Ladislava Dvorščáka k 60-tke a SM pre Maximiliána Ištoňu (Torysa) k 65-tke

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 27.1.2016

- VV prerokoval s pánom V.Laskovským vyjadrenie z Legislatívno – právneho oddelenia SFZ k voľbám predsedu ObFZ, ktorá sa uskutočnila na Konferencii ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P EMK A.Tabiša k uskutočnenej 11-tke roka 2015

- VV ukladá sekretárovi osloviť Večerník ohľadom článkov 11-tky roka (lepšia propagácia)

- VV zobral na vedomie správu sekretára k výberom ObFZ

- VV schválil zakúpenie tričiek pre výbery ObFZ U11 a U13

- VV schválil preplatenie cestovného trénerom výberov ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P KR k prípravám seminára R a DZ ObFZ

- VV na návrh P KR schválil pozvať na seminár R a DZ, ktorý sa uskutoční v dňoch 19.-20.3. bývalých  DZ

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k prípravám halových turnajov ObFZ

- VV schválil odmenu R na halových turnajoch vo výške 12 €

- VV ukladá P ŠTK zabezpečiť na halové turnaje kde sú len 2 R zástupcu ŠTK

- VV poveruje sekretára vstúpiť do rokovania s firmou Izolex Košice ohľadom sponzoringu halových turnajov mládeže ObFZ

- VV schválil predbežne stanoviť na februárovom zasadnutí VV termín uskutočnenia konferencie na ktorej by sa doplnil člen VV za okres PO

- VV zobral na vedomie od sekretára predložený zoznam jubilantov ObFZ na rok 2016

- VV schválil mená jubilantov, ktorých navrhuje oceniť medailov VsFZ resp. SFZ

- VV schválil zloženie komisie na pripomienkovanie Stanov ObFZ v zložení: P.Šuhaj, J.Pribula, M.Bakoň, P.Tobiaš, M.Klovanič

- VV poveruje P MeK pripraviť cenník banerov na stránke ObFZ na rok 2016

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 13.1.2016

- poveruje podpredsedu ObFZ Pavla Šuhaja zastupovaním funkcie predsedu ObFZ do najbližšej volebnej konferencie

- ukladá sekretároviObFZ pozvať na najbližšie zasadnutie VV p. Laskovského a oboznámiť ho s odpoveďou zo SFZ

- ukladá členom VV za okres Prešov pripraviť návrh na doplnenie člena do VV za okres Prešov podľa stanov ObFZ

- ukladá VV vstúpiť do rokovania s firmou 3b a s firmou Sagan sport ohľadom spolupráce

- ukladá sekretárovi zabezpečiť stravu a pitný režim pre výber ObFZ U 11 na Adidas cup a zabezpečiť autobus pre výber ObFZ U 13 na turnaj v Krosne

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 14.12.2015

- berie na vedomie list od V.Laskovského k voľbe predsedu ObFZ

- ukladá sekretárovi zaslať na Legislatívno – právne oddelenie SFZ žiadosť o právny výklad k voľbe predsedu ObFZ, ktorá sa uskutočnila na riadnej konferencii ObFZ

- poveruje člena VV P.Dugasa predbežne jednať s firmou 3b

- ukladá sekretárovi poslať odpoveď J.Komárovi (vypracovaný členmi VV)

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 11.12.2015

- schválil návrh zloženia komisií pre riadnu konferenciu:

Mandátová komisia: predseda Imrich Gajdoš, členovia: Imrich Majcher, Martin Kollár

Návrhová komisia: predseda Marek Bakoň, členovia: Anton Solár, František Vrábeľ

Overovatelia: František Bača, Štefan Bujňák

- schválil udelenie ZM pre DZ Jozefa Kočiščina k 75 – ke

- zobral na vedomie správu sekretára k prípravám 11-tky roka 2015

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 30.11.2015

- zobral na vedomie správy P DK, P KR a tajomníka ŠTK k jesennej časti súť. ročníka 15/16

- schválil výsledky jesennej časti súť. ročníka 15/16

- schválil program riadnej konferencie na 11.12.2015

- zobral na vedomie správu sekretára k prípravám halových turnajov

- schválil štartovné na halové turnaje ObFZ vo výške M – 50 €, D – 30 €, Ž – 25 €

- zobral na vedomie správu sekretára k prípravám 11-tky roka 2015

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 25.11.2015

- schvaľuje zvolanie riadnej konferencie na termín 11.12.2015 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ

- doporučuje členom riadnej konferencie poveriť Pavla Šuhaja vedením ObFZ do najbližšej volebnej konferencie

- zobral na vedomie v poradí druhý članok J.Komára, ktorý opäť vyšiel v Prešovskom Večerníku, VV opätovne s obsahom nesúhlasí pre jeho vedomé zavádzanie a klamstvá, VV pripravý odpoveď, ktorá bude zverejnená v novinách a zároveň sa dohodlo, že k ďalším článkom sa VV už nebude vyjadrovať

- zobral na vedomie list od Okresného súdu ohľadom Lukáša Pospíšila

- schválil JUDr. Mareka Gulu zastupovaním na Okresnom súde

- berie na vedomie vyjadrenie Volebnej komisie, Revíznej komisie a stanovisko VsFZ k voľbe predsedu ObFZ, ktorá sa uskutočnila na riadnej konferencii dňa 23.10.2015

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 9.11.2015

- zobral na vedomie článok Jozefa Komára uverejnený v Prešovskom Večerníku s ktorým sa VV v plnom rozsahu nestotožnil a pripravil odpoveď, ktorý bude zverejnený v novinách

- na návrh P KR schválil vyhlásiť na 11 – tke roka aj najlepšieho nováčika z nových rozhodcov

- schválil preplatenie haly na turnaj R a DZ ObFZ

- uložil sekretárovi zabezpečiť halu ZŠ Sibírska a halu PU na halové turnaje ObFZ

- schválil udelenie SM pre Vladislava Matúša z FK Kapušany pri príležitosti 70 narodenín

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 16.10.2015

- schválila zloženie komisií na Konferenciu ObFZ: Mandátová: P – Gajdoš I., členovia – Majcher I., Kollár M., Návrhová: P – Onderčo V., členovia – Tobiaš P., Solar A.

- zvoláva riadnu konferenciu podľa stanov ObFZ Prešov za účelom doplňujúcich volieb z dôvodu vzdania sa funkcie predsedu ObFZ a člena VV za SB na termín 23.10.2015 o 16.00 hod.

- schválil návrh VV pre konferenciu na doplňujúce voľby na uvoľnené miesta týchto kandidátov:

za predsedu: Benka M., za člena VV za SB: Peter Dugas, za člena riadnej konferencie za SB – Bujňák Š.

- schválil organizačný štáb na 11 – tku roka v zložení: P – Tabiš A, členovia – Dugas, Onofrej, Stedina, Klovanič.

- VV schválil udelenie medailí pre jubilantov: ZM - Merkovský M. 70, BM – Mikulec M. 65, BM – Ličák J. 50, BM – Laskovský V. 50

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 12.10.2015

- ukladá sekretárovi písomne zaslať a zároveň aj zverejniť na stránke ObFZ poďakovanie FK Záborské a ObÚ Záborské  za vytvorené podmienky na finálovom stretnutí Pohára ObFZ

- schválil doplnenie nominačných listín o nových R – Thúróczy, Ňakat

- schválil predkladanie rozpočtu ObFZ na zasadnutie VV 1 krát za štvrťrok

- schválil  nový termín 11-tky roka 2015 na 20.12.2015 o 16.00 hod. v Mladosti

- VV zobral na vedomie ústne oznámenie vzdania sa Petra Mriglota funkcie predsedu zväzu ObFZ Prešov. Členom VV oznámil, že písomné vzdanie sa funkcie doručí na sekretariát na druhý deň

- na základe stanov ObFZ bol poverený vedením zasadnutia VV podpredseda zväzu p.Šuhaj

- VV zobral na vedomie list člena VV p.Stedinu ohľadom jeho odstúpenia z funkcie člena VV za SB

- VV zvoláva riadnu konferenciu podľa stanov ObFZ Prešov za účelom doplňujúcich volieb z dôvodu vzdania sa funkcie predsedu ObFZ a člena VV za SB

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 14.9.2015

- schválil na návrh P KR doplnenie nominačných listín rozhodcov ObFZ: Cisko Š., Maguľák M., Šarišský A., Durkáč A., Jurkovič T., Jančová L., Okruhľanský T., Pribula J.

- ukladá sekretárovi zavesiť na webovú stránku ObFZ Rozpis súťaží

- ukladá sekretárovi zaslať list od VV na OÚ Brezovica

- schválil náhradného rozhodcu na Pohár ObFZ

- zobral na vedomie žiadosť P MaK p. Jána Zapotoku na odstúpenie z postu predsedu z dôvodu reorganizácie

- schválil p.Zapotoku za člena MaK ObFZ a v prípade neprítomnosti sekretára ObFZ (dovolenka, …) ho bude zastupovať

- ukladá Odvolacej komisii predložiť  písomné  vyjadrenie k odvolaniu FK Brezovica a následne sekretár pošle vyjadrenie FK Brezovica

- ukladá sekretárovi poslať list Jozefovi Komárovi, že jeho odvolanie je v riešení.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 24.8.2015

- ukladá sekretárovi zistiť po každom kole u TV7, ktorý FK nedodal zostrih gólov zo stretnutí. V prípade nedodania zostrihu DK udelí FK pokutu 7 € + 10 € prejednávací poplatok.

- schválil kontrolu štadióna TJ Inter Ostrovany na základe správy DZ v zložení P ObFZ, podpredseda VV a tajomník ŠTK M.Hudák

- schválil zmenu začiatku finálového zápasu pohára ObFZ, ktoré sa uskutoční dňa 15.9.2015 o 13.30 hod. v Záborskom.

- ukladá P ObFZ vstúpiť do rokovania s firmou 3b ohľadom sponzoringu

- schválil preplatenie cestovného pre členov TMK, ktorí sa zúčastňovali výberov ObFZ

- ukladá sekretárovi pripraviť odpoveď na list od Jozefa Komára

- ukladá P ObFZ pripraviť odpoveď na list od FK Brezovica

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 10.8.2015

- schválil doplnenie nominačných listín R a DZ o R Martina Pavlinského a DZ Martina Valka. Zároveň schválil DZ Čekana za člena KR ObFZ za Jána Lacka

- schválil FK Záborské ako miesto, kde sa uskutoční finále Pohára ObFZ dňa 15.9.2015 o 15.00 hod., kde DZ bude Róbert Eliáš

- schválil finančnú čiastku vo výške 150 € pre usporiadateľa finále Pohára ObFZ

- ukladá sekretárovi odovzdávať podklady ObFZ do 10 dňa po konkrétnom mesiaci účtovníckej firme TSD s.r.o.

-ukladá sekretárovi spracovať faktúry za reklamu v rozpise ObFZ

-ukladá sekretárovi zverejniť v ÚS nariadenie pre FK VI.ligy dospelých, že ich povinnosťou je zasielať zostrih gólov z domácich stretnutí

-ukladá sekretárovi spojiť sa s p. Letkom ohľadom zverejňovania ÚS ObFZ v ISSF

-schválil preplatenie faktúry vo výške 56,- € firme Fotoexpres za fotky FK, ktoré sú na nástenkách ObFZ

-schválil 200,- € max na mesiac pre dopisovateľov webovej stránky ObFZ na jesennú časť súť. ročníka 15/16

-ukladá sekretárovi a členovi VV p. Onofrejovi pripraviť stanovisko VV k článku, ktorý vyšiel vo Večerníku ohľadom pohárového stretnutia Brezovica – Kamenica

-schválil zakúpenie medailí pre družstvá, ktoré sa zúčastnia finále Pohára ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 29.6.2015

- schválil nominačné listiny R a DZ pre súť. ročník 2015/16 preložené KR

- ukladá sekretárovi dať urobiť plaketu pre FK Rozvoj Pušovce k 50. výročiu vzniku

- ukladá sekretárovi zavesiť na web ObFZ nový RaPP a nový SP

- zobral na vedomie správu P ŠTK k 22. ročníku Pohára ObFZ, k prípravám aktívu ŠTK, správu sekretára k prípravám riadnej konferencie a prípravám tlače Rozpisu ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 15.6.2015

- neschválil návrh P KR Jozefa Kakaščíka ohľadom jeho abdikácie na funkciu

- ukladá P ObFZ urobiť sedenie za účasti P ObFZ, P EMK, sekretára a nového účtovníka ObFZ ohľadom účtovníctva ObFZ

- schválil dvojicu klubov FK Drienov a FK Záborské, ktoré sa dostali do užšieho výberu na uskutočnenie finále Pohára ObFZ za rok 2015

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 8.6.2015

- schválil návrh člena VV p. Onofreja, aby za predsedu ŠTK bol zvolený Ján Lacko

- schválil návrh KR, aby R z ObFZ (Knap, S.Vaňo, Imrich, Sučka, Mikloško) sa zúčastnili fyzických previerok R VsFZ

- schválil preplatenie prenájmu hracej plochy FK Ľubotice (1 x tréning, 1 x zápas)

- schválil novú firmu, ktorá bude viesť účtovníctvo ObFZ od 1.1.2015 – firma TSD s.r.o.

- ukladá sekretárovi nahodiť do júnových ZF odmeny za umiestnenie v súťaži a odmeny za fair – play

-schválil zorganizovať výjazdové zasadnutie predsedov revíznych komisií ObFZ za Prešovský kraj dňa 17.6.2015 v zasadačke ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 4.6.2015

- schválil návrh P ŠTK, aby sa prihlášky do súťaží zasielali na ObFZ elektronicky cez ISSF, pričom FK povinne dodajú na ObFZ aj kontaktné údaje funkcionárov FK

- schválil mladších žiakov zaradených v súťažiach ObFZ v ročníku 2015/16 ako jedno z oficiálnych mládežníckych družstiev FK za podmienky, že sa zvýši počet organizovaných turnajov

- schválil návrh člena VV p.Onofreja na odvolanie z postu P ŠTK ObFZ Jozefa Komára (pomer 3:2)

- ukladá sekretárovi pripraviť cenové ponúky na zakúpenie Adidas lôpt pre všetky FK, ktoré sa zúčastnia Pohára ObFZ.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 11.5.2015

- schválil návrh P KR, aby za neuzavretie zápisu o stretnutí v stanovenom termíne t.j. do 5 hodín po skončení stretnutia bola rozhodcovi uložená finančná pokuta pri dospelých 10,- € a pri mládeži 5,- €

- schválil na návrh P ŠTK doplniť ŠTK novým členom Tomášom Bačom

- ukladá sekretárovi prebrať výsledkový servis súťaže MŽ od M.Hudáka

- ukladá P ObFZ predložiť VV do konca mája uzatvorené účtovníctvo ObFZ za rok 2014

- schválil dotlač publikácie 50 rokov futbalu ObFZ v počte 50 ks

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 30.3.2015

- ukladá sekretárovi pripraviť na najbližšie zasadnutie VV záverečné zúčtovanie halového turnaja

- ukladá sekretárovi v spolupráci s P KR pripraviť na najbližšie zasadnutie VV záverečné finančné zúčtovanie seminára R a DZ

- ukladá sekretárovi pripraviť na najbližšie zasadnutie VV záverečné finančné zúčtovanie výjazdu v Žiline

- schválil nových R a DZ predložený P KR, ktorí budú zaradení na nominačné listiny R a DZ od jarnej časti súťaží

- ukladá P KR predložiť cenovú ponuku nového televízora a notebooku pre potreby odborných komisií

- ukladá sekretárovi dokúpiť medaile ObFZ z Kremnice

- schválil zakúpenie 1 lopty pre všetky družstvá, ktoré sa zúčastnia Pohára ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 19.2.2015

- schválil návrh P KR, aby seminár R a DZ ObFZ bol 2 – dňový na Sigorde a zároveň schválil DZ Čekana ako náhradníka za DZ Mišenčíka (vzdal sa činnosti) na seminár DZ VsFZ

- schválil preplatenie cestovného (spoločný autobus) na kvalifikačné stretnutie SK – Luxembursko ObFZ v plnej výške. Predpokladaný odchod dňa 27.3.2015 o 14.00 hod.

- schválil štadión FK Slovan Sabinov ako miesto, kde sa budú uskutočňovať zrazy výberov ObFZ (U12-U14) cez projekt TMK SFZ. Zároveň schválil 3 trénerov zodpovedných za zrazy: Marek Petruš, Ondrej Desiatnik, Marián Valkovič.

- schválil prerozdelenie dotácie od ObFZ podľa návrhu člena Konferencie ObFZ p. Bakoňa cez zbernú faktúru

- ukladá sekretárovi ObFZ napísať list starostke obce Radatice ohľadom neuhradenej pokuty FK TJ Družstevník Radatice udelenej v roku 2014

- schválil termín uskutočnenia 11 – tky roka 2015 na 19.12.2015 v reštaurácii Mladosť

- schválil zoznam perspektívnych rozhodcov ObFZ, ktorí sa zúčastnia seminára VsFZ: Imrich František, Patrik Adamčo, Tomáš Bača, Daniel Kačmár

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 15.1.2015

- schválil preplatenie autobusu na kvalifikačné stretnutie dospelých Slovensko – Luxembursko. Lístky na zápas si hradia záujemcovia. Dvaja zástupcovia z jedného FK sa môžu nahlásiť na sekretariát ObFZ. V prípade, že autobus nebude vyťažený doplnia sa miesta z iných FK podľa záujmu

- schválil účasť výberov ObFZ U13 a U12 na turnaji Adidas cup 2015. Štartovné hradí organizátor, obedy pre výbery hradí ObFZ

- ukladá P ObFZ dohodnúť stretnutie so zástupcom Slovenskej sporiteľne ohľadom možnej dotácie pre ObFZ cez nadáciu určenú pre zväzy

- ukladá P OdK urobiť zasadnutie komisie ohľadom odvolania R Jána Hudáka

- ukladá sekretárovi ObFZ a P MeK urobiť sedenie ohľadom web stránky ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 8.12.2014

- schválil odmenu pre rozhodcov na halových turnajoch ObFZ vo výške 20 € netto za deň

- schválil Eduarda Valenčina za člena odvolacej komisie za okres PO. Konečné zloženie OdK: P – Marek Gula, členovia: Eduard Valenčin, Peter Dugas

- schválil záverečné posedenie odborných komisií

 

 Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 18.11.2014

- schválil nové zloženie Odvolacej komisie 1 + 2 t.j. predseda + 2 členovia (z toho je 1 za PO a 1 za SB). Schválil Petra Dugasa za okres SB. Za okres PO predloží P OdK kandidáta na najbližšom zasadnutí VV

- schválil úhradu štartovného vo výške 100 € na turnaj R a DZ VsFZ, ktorý sa uskutoční dňa 20.12.2014 v Košiciach

- schválil preplatenie haly PU na 2. ročník turnaja R a DZ ObFZ, ktorý sa uskutoční dňa 13.12.2014

- schválil preplatenie haly ZŠ Sibírska v termínoch 6.12.2014 a 20.12.2014 pre výbery U13 ObFZ

-schválil udelenie BM Jaroslavovi Švecovi (Š.Michaľany) k 50 – tke, BM Andrejovi Dobrovičovi (Krivany) k 50 – tke, plakety Vincentovi Tumidalskému (Š.Michaľany) k 80 - tke

-schválil doplnenie nominačných listín R o rozhodcu Samuela Golodžeja

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 20.10.2014

- schválil zastavenie činnosti FK, ktoré nedoručili menné zoznamy a passporty ihrísk. FK sú povinné ich doručiť na ObFZ najneskôr do 24.10.2014 do 12.00 hod.

- ukladá P Odvolacej komisie JUDr. Marekovi Gulovi zistiť , či je súčasné zloženie odvolacej komisie ObFZ v súlade so stanovami ObFZ, resp. normami SFZ.

- schválil na základe návrhu KR vyradiť R J.Hudáka z nominačných listín R za hrubé porušenie štatútu R.

- schválil za predsedu organizačného výboru 11 – tky roka 2014 P EMK – A.Tabiša, ktorý aj navrhne zloženie organizačného výboru.

-schválil termín uskutočnenia riadnej konferencie, ktorá sa uskutoční dňa 8.12.2014.        

-schválil na základe preložených materiálov TMK uznesenie, na základe ktorého má TMK pracovať hlavne s nosnými mládežníckymi kategóriami U13 a U19.     

- schválil zakúpenie nového notebooku pre potreby DK a nového multifunkčného zariadenia        

-schválil návrh P DK ohľadom prerozdelenia dotácie pre FK: M – 40 €, D – 60 €, Ž – 50 €. Forma dotácie bude určená dodatočne. Zároveň schválil aj dotáciu pre družstvá MŽ – 30 €.

-ukladá sekretárovi zverejniť v ÚS správu, aby FK nahlásili návrhy na ObFZ aká forma dotácie by im vyhovovala.

- schválil na základe žiadosti od FK udelenie: ZM pre Emila Kalinu (Chmin.N.Ves) k 70 – tke, SM pre Antona Smolka (Chmiňany) k 60 – tke.

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 22.9.2014

- ukladá P ŠTK urobiť kontrolu vyhodnotenia súťaže FAIR – PLAY dospelých I.triedy za ročník 13/14 z dôvodu podnetu na prešetrenie od FK Fričovce

-na základe žiadosti P ŠTK schválil štvrtok ako deň zasadnutia ŠTK

-ukladá sekretárovi uverejniť v US opravu ohľadom odmeny AR v stretnutiach žiakov

-schválil kooptovanie nového člena ŠTK  Daniela Kostrába

-schválil doplnenie nominačných listín R o Patrika Joščáka

-P ŠTK zhodnotil finále Pohára ObFZ, pričom sa opäť skonštatovalo, že Pohár má stále svoje opodstatnenie

-schválil sa termín 11-tky roka 2014, ktorá sa uskutoční dňa 20.12.2014 o 16.oo hod. v reštaurácii Mladosť

-ukladá sekretárovi uverejniť v ÚS nariadenie, že FK I. triedy dospelých sú povinné z domácich stretnutí doručiť spoločnosti TV 7 zostrih gólov pod hrozbou disciplinárnych opatrení

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 25.8.2014

- ukladá P ŠTK a sekretárovi urobiť zápočty cez zbernú faktúru za Pohár ObFZ, Fair-play a pokuty za   

  neúčasť na stretnutiach

-schválil dodatočné zaradenie družstva žiakov TJ Sokol Brezovička do II.C triedy žiakov

-schválil prežrebovanie súťaže dorastencov II.A triedy z dôvodu odstúpenia družstiev Ličartoviec a Lemešian

-schválil zaradenie družstva Tulčíka do II.B triedy dorast za odstupujúce družstvo V.Šariša

-schválil nominačné listiny R o nových R predložených KR

-schválil opravu Rozpisu ObFZ 14/15 čl. 6/g) - odmena AR v stretnutiach žiakov je 8 € nie 5 €

-schválil návrh KR, kde za neskoré ospravedlnenia R a DZ z delegácie na stretnutia po uverejnení v ÚS bude pokuta vo výške 6 €

-schválil kooptovanie nového člena KR p. J.Lacka za odstupujúceho Ľ.Haviru

-schválil zmenu začiatku finálového stretnutia Pohára ObFZ na 15.30 hod.

-schválil vyrobenie voľných vstupov pre súťaže ObFZ pre členov VV, P komisií a členov riadnej konferencie

-ukladá sekretárovi pripraviť materiál ohľadom jeho doterajších odmien za spracovanie odmien R a DZ cez ISSF od jarnej časti súťaží

-schválil spôsob vyplatenia odmien za I. polrok pre ostatných prispievateľov webu ObFZ

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 4.8.2014

- schválil zmenu zasadnutí odbornej komisie ŠTK zo štvrtka na stredu pre ročník 14/15 (vo štvrtok zasadá KR a DK)

-schválil zverejňovanie ÚS: v utorok – KR obsadenie, vo štvrtok ŠTK, DK a KR

-schválil zaradenie FK V.Šariš do I.triedy žiakov za odstupujúce družstvo TJ Družstevník Jarovnice a zároveň schvaľuje zaradiť dodatočne prihlásené družstvo žiakov FK Roma Jarovnice do II.C triedy žiakov

-schválil zakúpenie 20 ks ZM a 20 ks SM pre finalistov Pohára ObFZ

-ukladá sekretárovi spracovať zmluvy s FK, ktoré obdržia dotáciu od SFZ – lopty, podľa pokynov SFZ

-ukladá sekretárovi uzavrieť s FK V.Šebastová futbalový turnaj memoriál Jozefa Hudáka

-ukladá P ObFZ rokovať s TV7 ohľadom relácie „Futbal za humnami“

-ukladá sekretárovi navštíviť Telecom ohľadom nainštalovania vlastného internetu pre ObFZ

-poveruje P ObFZ urobiť sedenie s Úradom práce cez p. Mikloška ohľadom prípadného pôsobenia dlhodobo nezamestananého na ObFZ, ktorý by mal na starosti web ObFZ a ktorého by platil Úrad práce

-ukladá P TMK, aby všetky akcie na ktorých sa zúčastňuje výber ObFZ mal schválené VV predom. V opačnom prípade sa ObFZ nebude nijako podieľať na týchto akciách

-schválil SM pre DZ Jozefa Jenču k 70-tke

-schválil výrobu visačiek pre členov realizačných tímov pre družstvá, ktoré pribudli v súťažiach ObFZ

-schválil zakúpenie „pamätných plakiet predsedu ObFZ“ v počte 20 – 50 ks.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 14.7.2014

-ukladá KR urobiť po každom súťažnom kole sumarizáciu účasti všetkých delegovaných osôb

-ukladá P ŠTK pripraviť všetky podklady pre prípravu ďalšieho nového ročníka 15/16, pripraviť Aktív ŠTK a pripraviť obsahovo celý rozpis ObFZ spolu s tlačou

-ukladá sekretárovi zasielať zápisnicu z VV do 3 dní členom VV

- schválil nariadenie, že pri objednaní tovaru a služieb pre potreby ObFZ sa musí vystaviť vopred dohodnutá objednávka, ktorú musí schváliť VV ak presahuje čiastku 100 €

-ukladá sekretárovi pripraviť podklady financovania web stránky ObFZ

-ukladá sekretárovi vyplatiť odmeny FK za Pohár ObFZ do 15 dní po skončení finálového stretnutia (za 1., 2. a 3. miesto)

-ukladá sekretárovi nahodiť do 6.8.14 do systému ISSF všetky skupiny, ktoré majú po 14 družstiev

-P ObFZ zhodnotil uskutočnený aktív ŠTK

-schválil nominačné listiny R a DZ pre súťažný ročník 14/15 predložené KR

-schválil rozpis 14/15 predložený P ŠTK a sekretárom

-schválil zrušenie zmluvy na internet s p. Vargom od 1.10.14

-schválil udelenie ZM pre p. Imricha Gajdoša k 70-tke

-zobral na vedomie materiál od TMK, pričom k materiálu sa vráti na najbližšom zasadnutí za prítomnosti člena TMK

 

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť