fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-9.liga dospelí 3.kolo: Sedlice – Kr. Lúka – 15.9.2023 o 12:00 hod.

-5.liga dorast 5.kolo: V.Šebastová – Kojatice – 15.9.2023 o 12:00 hod.

-4.liga žiaci 3.kolo: V. Šebastová – Dulova Ves – 8.9.2023 o 17:00 hod., FK Dulova poplatok 5€

-5.liga žiaci 2.kolo: Župčany – Demjata – 20.9.2023 o 16:30 hod.

-6.liga žiaci 4.kolo: Gregorovce – Tulčík – 9.9.2023 o 10:30 hod.,

-5.liga žiaci 3.kolo: Torysa - Poloma – 8.9.2023 o 16:00 hod., FK Torysa poplatok 10€

2.ŠTK kontumuje stretnutie dospelých 9.liga Roma Žehňa - Haniska 0:3 kont. za nepripravenú HP na stretnutie.

3.ŠTK oznamuje klubom 5. ligy dorastu, že FK Roma Žehňa odhlasuje svoje družstvo zo súťaže, tímy majú vo vyžrebovaní voľno. FK Roma Žehňa do pozornosti DK.

4.ŠTK prejednala námietku FK Drienov k stretnutiu dorastencov Drienov – Kendice za prítomnosti všetkých zainteresovaných strán a konštatuje, že hráč Slavomír Šarocký je hráčom FK Kendice a z výpovedí zainteresovaných strán vyplynulo, že k chybe došlo nedostatočnou konfrontáciou oboch klubov a pred stretnutím v zápise cez ISSF sa neuložil dodatočne napísaný hráč Šarocký Slavomír rozhodcom stretnutia. Z tohto dôvodu ostáva výsledok dosiahnutý na HP v platnosti. ŠTK dáva FK Kendice do pozornosti DK za nerešpektovanie SP čl. 78 ( nominácia hráčov do zápisu o stretnutí VD, resp. klubovým ISSF manažérom ).

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

- skupina A: FK Drienov – 6.9.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Kojatice, Tatran PO, Solivar na ihrisku v Drienove.

- skupina D: FK Haniska – 9.9.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Petrovany, Varhaňovce, Kendice na 2 ihriskách v Haniske.

-skupina E: FK Chmeľov– 14.9.2023 o  17:00 hod., za účasti FK Dulova, Tulčík, Solivar B na ihrisku v Chmeľove.

- skupina H: FK Š.Michaľany – 15.9.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Záhradné, Š. Dravce na ihrisku v Š.Michaľanoch.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina A: FK Drienov – 15.9.2023 o  10:00 hod., za účasti FK Záborské, Lemešany, Kendice na ihrisku v Drienove.

-skupina D: FK Jakubova Voľa – 9.9.2023 o  9:30 hod., za účasti FK Jakubovany, Ražňany, Pečovská, Michaľany na 2 ihriskách v Jak.Voli.

-skupina F: FK Hermanovce – 7.9.2023 o  17:00 hod., za účasti FK Svinia, Medzany, V. Šariš na 2 ihriskách v Hermanovciach.

-skupina G: FK Terňa – 13.9.2023 o  17:00 hod., za účasti FK Zahradne, Demjata, Raslavice na 2 ihriskách v Terni.

-skupina H: FK Pušovce – 11.9.2023 o  16:30 hod., za účasti FK Trnkov, Fintice, Nemcovce na ihrisku v Pušovciach.

-skupina H: FK Trnkov – 15.9.2023 o  ? hod., za účasti FK Pušovce, Fintice, Nemcovce na ihrisku v Kapušanoch.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Solivar – 14.9.2023 o  16:30 hod., za účasti FK Drienov, Varhaňovce, Petrovany na ihrisku FK Solivar.

-skupina B: FK SAFI – 11.9.2023 o  16:30 hod., za účasti FK Tatran PO, Ľubotice , Fintice na 2 ihriskách v Prešove SAFI.

-skupina E: FK V. Šariš – 12.9.2023 o  17:00 hod., za účasti FK Pečovská, Sokolovce, Hermanovce, na 2 ihriskách v  Šariši.

-skupina F: FK Rožkovany – 15.9.2023 o  10:00 hod., za účasti FK Kamenica, Torysa, Brezovica na ihrisku v  Rožkovanoch.

-skupina F: FK Torysa - 9.9.2023 o  9:00 hod., za účasti FK Kamenica, Rožkovany, Brezovica na ihrisku v  Toryse.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U8:

-skupina A: FK Chminianska – 7.9.2023 o  16:15 hod., za účasti FK Tatran PO, Župčany, Jak Voľa na ihrisku v Chminianskej N.Vsi.

9.ŠTK oznamuje FK 7.ligy dospelých, že sú povinné naďalej posielať zostrih z domácich stretnutí televízií TV7 tak ako je uvedené v Rozpise ObFZ.

10.ŠTK upozorňuje kluby na povinnosť podľa článok 39 SP Povinnosti klubu v súťaži, na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Návod ako pridať zaregistrované osoby na súpisku, je potrebné to urobiť pre každé družstvo a sezónu zvlášť. link: https://www.obfz-presov.sk/images/april23/N%C3%A1vod%20ako%20prida%C5%A5%20veduc%C3%A9ho%20dru%C5%BEstva,%20tr%C3%A9nera,%20lek%C3%A1ra%20.....pdf

11.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 14.9.2023 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 048: Marián Migaš (1295551) Pušovce, 8. liga dospelí, od 04.09.2023 + 10 €

U 049: Pavol Olejár (1283144) Janov, 8. liga dospelí, od 04.09.2023 + 10 €

U 050: Tomáš Ferko (1255872) Jarovnice, 8. liga dospelí, 5. kolo, 02.09.2023, Ostrovany – Jarovnice, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti hrou rukou, podľa čl.45/1a DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 03.09.2023 + 10 €

U 051: Gabriel Rakaš (1409636) Šarišské Michaľany, 6. liga žiaci, 3. kolo, 02.09.2023, Šarišské Sokolovce – Šarišské Michaľany, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 03.09.2023 + 5 €

U 052: Tomáš Bednár (1260641) Záborské. Na základe žiadosti menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U041, podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 7.9.2023 do 30.11.2023 + 10 €.

U 053: Slavomír Lukáč (1194780) Žehňa, Berie na vedomie stanovisko menovaného voči U 037 (doručené prostredníctvom podania v ISSF dňa 5.9.2023) a podľa čl. 84/6 DP odvolaniu v plnom rozsahu vyhovuje a zároveň ruší uznesenie č. U 037. DK začína disciplinárne konanie voči menovaného a ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení športovej činnosti do rozhodnutia DK

ObFZ podľa čl. 43/1,2a a čl. 76/1 DP od 28.08.2023. Zároveň pozýva na svoje zasadnutie 14.9.2023 o 16:30 hod. DZ Ján Straka, hráčov Slavomír Lukáč 1194780 Žehňa a Richard Migaš 1241491 Pušovce.

U 054: FK Gregorovce (7. liga 3b dospelí). Berie na vedomie písomné stanovisko klubu a na základe U 045, za porušenie povinností organizátora stretnutia – neprijatie opatrení na zabránenie HNS správania jednotlivcov (urážlivé pokrikovanie na delegovanú osobu) a nezabezpečenie zákaz vstupu osôb nezúčastnených na hre do určených priestorov vyhradených pre družstvá po ukončení stretnutia 3. kolo, 29.08.2023, Gregorovce – Záborské, podľa čl. 57/1a,c DP. DK ukladá DS – finančnú pokutu 70,- €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP. + 10 €

DK za porušenie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, bodu 5. Miesto stretnutia, písm. i), povinnosť zasielať zostrih gólových situácii zo stretnutia 7. liga 3b dospelí pre TV7, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS - finančnú pokutu 15,- €, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP, klubu:

U 055: FK Chmeľov, zo stretnutia Chmeľov – Gregorovce, 4. kolo + 10 €

U 056: FK Pečovská Nová Ves, zo stretnutia Pečovská Nová Ves – Uzovský Šalgov, 4. kolo + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Pušovce – Janov a konštatuje, že námietka je neopodstatnená. FK Janov poplatok 10 €.

2.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Rozvoj Pušovce na R Hajzuša a Verčimáka L zo stretnutia Pušovce - Janov

3.KR oznamuje rozhodcom ObFZ Prešov, že v ročníku 2023/2024 bude štartovať škola mladého rozhodcu. Vybraným rozhodcom boli zaslané prvotné informácie.

4.Poplatky za neskoré ospravedlnenia po zverejnení delegácie: Pillár, Marcinko, Semančík P. – 10 €.

 

ZMENY V OBSADENÍ R a DZ

DOSPELÍ
7.liga 3b – 6.kolo 10.9.2023 o 15:30 hod.
10:30 Hrabkov Š. Sokolovce Uličný M. Šarišský Danko ŠVABY
Peč. N. Ves V. Šebastová Varga Čerkala Repka MIKULEC
Terňa Dubovica Končula Verčimák S. Fúsek KRAJČIK
Kojatice Uz. Šalgov Andrejko Kožlej M. Michaliková KOVALIČ
Záborské Š. Michaľany Onofrej Hudák Kočiščin BENKO
Chmeľov Hermanovce Uličný L. Trojanovič Tverdík KAČMÁR
Gregorovce Žipov Gállová Vysocký Klobušovský ONDIK
8.liga – 6.kolo 10.9.2023 o 15:30 hod.
10:30 Solivar Pušovce Porochnavý Gladiš Klobušovský BENKO
10:30 Bud. Žehňa Janov Kožlej M. Andrejko Michaliková ULIČNÝ
11:00 Radatice Kapušany Onofrej Prusák Kišš KOVALIČ
13:00 Jarovnice Víťaz Gállová Pavlinský Varga MIKULEC
M. Šariš Jakubovany Šarišský Danko zruš. KOČIŠČIN
Drienov Ostrovany Mižák Porochnavý zruš. ŠVABY
Jak. Voľa Ražňany Hajzuš Prusák Vančišin VERBOVSKÝ
9. liga – 4.kolo 10.9.2023 o 15:30 hod.
10:30 Medzany Roma Žehňa Verčimák S. Končula Fúsek VERBOVSKÝ
10:30 Haniska Sedlice Babjak Tverdík Stoják KRAJĆIK
10:30 Petrovany Tulčík Trojanovič Hajzuš Lejko KOČIŠČIN
Rus. N. Ves Krásna Lúka Babjak Stoják zruš. zruš.
Miklušovce Krivany Gladiš Lejko zruš.
Poloma Fričovce Pavlinský Timko
5.liga dorast – 4.kolo 9.9.2023 o 15:00 hod.
Kendice Janov Porochnavý zruš.
Kojatice Dubovica Babjak
Záhradné Brezovička Trojanovič Varga
Drienov Ruská N. Ves Andrejko Fúsek
11.9. 16:30 Roma Žehňa V. Šebastová zrušený
voľno Medzany x x x x
6.liga dorast – 3.kolo 9.9.2023 o 15:00 hod.
Demjata Gregorovce Verčimák L.
Jakubovany voľno x x x x
4.liga žiaci – 3.kolo 9.9.2023 o 15:00 hod.
8.9. 17:00 V. Šebastová Dulova Ves Stoják zruš. zruš.
10.9. 11:00 M. Šariš Ostrovany Vančišin zruš.
10.9. 12:45 Lemešany Hrabkov Kočiščin zruš. v Drienove
10.9. 12:45 Kamenica Jarovnice Čerkala Repka
10.9. 13:00 Š. Dravce Dubovica Timko zruš.
5.liga žiaci – 3.kolo 9.9.2023 o 15:00 hod.
Demjata Uz. Šalgov Verčimák S.
Krivany Bud. Žehňa Vysocký
8.9. 16:00 Torysa Poloma Vančišin zruš.
voľno Župčany x x x x
Solivar voľno x x x x
6.liga žiaci – 4.kolo 9.9.2023 o 15:00 hod.
10:30 Záborské Uzovce Kišš
Sedlice Š. Michaľany Hudák
Petrovany Radatice Kišš
10.9. 10:30 Žipov Š. Sokolovce LAIK
10.9. 12:45 Chmeľov Víťaz Uličný L.
9.9. 10:30 Gregorovce Tulčík Verčimák S.
DOHRÁVKA 4. liga žiaci 1. kolo
13.9. 16:30 V. Šebastová Lemešany Verčimák L.
PRÍPRAVKY U13 skupina D
9.9. 10:00 Haniska ihrisko v Haniske Hudák Končula
PRÍPRAVKY U11 skupina A
9.9. 10:00 Lemešany ihrisko v Lemešanoch Porochnavý
PRÍPRAVKY U11 skupina B
11.9. 16:30 R.N.Ves ihrisko v R.N.Vsi Kožlej M Tomeček
PRÍPRAVKY U11 skupina D
9.9. 09:30 Jak. Voľa ihrisko v Jak. Voli Cisko M. ml. Hajzuš
PRÍPRAVKY U11 skupina G
13.9. 17:00 Terňa ihrisko v Terni Verčimák S. Varga
PRÍPRAVKY U11 skupina H
11.9. 16:30 Pušovce ihrisko v Pušovciach Verčimák L.
PRÍPRAVKY U9 skupina B
11.9. 16:30 SAFI PO ihrisko v SAFI PO Klovanič Koscelnik
PRÍPRAVKY U9 skupina E
12.9. 17:00 Veľký Šariš ihrisko V. Šariš Pillár Lejko
PRÍPRAVKY U9 skupina F
9.9. 9:00 Torysa ihrisko v Toryse Timko