fbpx


Meniny dnes: zajtra:

sarken11

V pondelok 26.marca sa konalo zasadnutie VV ObFZ v Prešove. Zúčastnili sa ňom traja členovia VV - Jozef Kríš, Pavol Šuhaj, Bartolomej Derner, ospravedlnení boli Vlastislav Laskovský a Milan Stedina.Prítomní boli aj predsedovia odborných komisíí.

VÝKONNÝ VÝBOR :

Ø  vykonal kontrolu uznesení bez pripomienok a dve trvajúce uznesenia časovo ohraničil:

 1. Vyznačenie hracej plochy na štadióne v Hermanovciach podľa požiadaviek ŠTK vykoná DZ v nedeľu 1.4.2012 a podá o tom písomnú správu sekretárovi zväzu.
 2. Prehodnotenie kritérií hodnotenia hráčov do Jedenástky roka ObFZ I. triedy predloží na schválenie VV na najbližšie zasadnutie predseda TMK.
 • čiastočne vyhodnotil halovú sezónu 2012 s určitými výhradami do vlastných radov a prijal nasledovné rozhodnutia:
 • zaoberal sa propozíciami Letného pohára 2012, ktoré ostávajú nemenné – viď Rozpis súťaže pre tento súťažný ročník – miesto a termín finálového stretnutia bude zverejnený v predstihu v úradnej správe ObFZ
 • rozhodol, že 29. augusta (štátny sviatok v stredu) zaradí jedno súťažné kolo ročníka 2012/2013
 • uvažuje o predložení návrhu pre Radu ObFZ od súťažného ročníka 2013/2014 ponížiť počet družstiev I. triedy na 14 účastníkov – problém vhodných termínov pre 30 kôl
 • vzal na vedomie informácie prítomných predsedov odborných komisií a sekretára zväzu k odohraným stretnutiam I. triedy dospelých a dorastu
 • rozhodol v čo v najkratšom čase rozšíriť počty členov odborných komisií o záujemcov z radov osôb z klubov – zodpovedný sekretár a predsedovia jednotlivých komisií
 1. Oddelí družstvá pouličnej ligy od našich mužstiev. Družstvá pouličnej ligy budú hrať v budúcej sezóne v skupine samé a víťaz obdrží pohár najlepšieho družstva tejto kategórie.
 2. Družstvá, ktoré riadi ObFZ budú hrať skupinovo podľa počtu prihlásených mužstiev v kategóriách dospelí, dorast, žiaci a mladší žiaci. V kategóriách dospelých, dorastu a žiakov bude aj nadstavbová finálová časť a prvé tri družstvá budú ocenené pohármi za dosiahnuté umiestnenie. Všetko však bude závislé na záujme o tieto turnaje!
 3. Kategória mladších žiakov bude obdobne zastúpená výbermi z družobného KrosnaObFZ Prešov a  prihlásenými družstvami územne príslušnými nášmu ObFZ. Po tomto turnaji obdržia poháre prvé tri najlepšie umiestnené družstvá. Žiada sa k tomu dodať snáď ešte to, aby zo strany zúčastnených družstiev boli tieto halové turnaje chápané ako spestrenie zimnej prípravy s možnosťou konfrontácie výkonností s družstvami z vyšších súťaži, či výbermi s medzinárodnou účasťou, čo by pre hráčov v tomto veku mohlo byť motivačné.

Ø  zaoberal sa možnosťou zverejňovania osobných trestov hráčov na web stránke 3ligy do času spustenia novej zväzovej web stránky, ktoré však môže byť záväzne až po verifikácii zväz – klub, ktorá momentálne prebieha (nová web stránka by mohla byť úplne sfunkčnená a spustená počnúc novým ročníkom 2012/2013)

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť